Hit és igazzá válás

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Bűn és kegyelem. 1. Visszaélni a kegyelemmel.

                                                            A következő néhány írásomban olyan jelenségekkel szeretnék foglalkozni, amiket az elmúlt években észleltem több testvérem életében. Fontosnak látom, hogy gondolkodjunk arról, hogy mit is mond a Biblia a bűn és a kegyelem viszonyáról?Ezután a lelkiismeret, a törvény és a kegyelem, majd a bűntudat és bűnbánat kegyelemhez való viszonyáról szeretnék írni. Többen kijelentést kaptunk a kegyelem evangéliumáról. Nagyobb világosságban láttuk meg Isten atyaságát, szeretetét és az evangélium által Jézus Krisztusban felkínált kegyelem mélységét, nagyságát.A testvérek közül néhányan talán a gyülekezeti élet hiánya, vagy egyéb okok miatt megálltak a kegyelemben való növekedésben, Isten és Jézus megismerésében. A kegyelmet fügefalevélként használva, néhányan testi kívánságaiknak kezdek élni. Lelkiismeretüket megnyugtató érvként kezdték el használni,…

 • Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  Ismét a kálvinizmusról.

  Tekintettel arra, hogy egyik testvérünk hosszan kommentálta meg az előző, a témában született írásomat – és sok jó felvetést is tartalmaztak a kommentjei – azt gondoltam, hogy legjobb lesz egy külön posztban tovább gondolni ezeket. Elismerem, hogy az első pillanatban világossá tettem, hogy nem értek egyet a kálvinizmus tanításaival, és annak ellenpontjával, az arminianizmussal sem. Ez azonban nem jelent sem rosszindulatot, sem rosszmájúságot. Amikor valaki ellenvéleménynek ad hangot, az nem egyenlő a rosszindulattal. A magam részéről teljesen jóindulatú vagyok, csupán nem értek egyet a kálvinista hagyományok egy részével. Tovább menve azt sem tartom helyesnek, hogy lehorgonyozzunk egy mozgalom hitvallásánál. De semmi gond azzal, ha valaki mégis ezt teszi, mindenkinek jogában…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  Hitből vagy cselekedetekből?

  A keresztények közötti vitákban rendszeresen felmerül, hogy mit kell tennünk, illetve kell-e valamit tennünk az üdvösségünkért. Van-e valami olyasmi, vagy vannak-e olyan cselekedetek, amiktől tartózkodni kell, hogy megőrizzük az üdvösségünket? Az ember önkéntelenül is igyekszik megtalálni azokat a fogódzókat, amik segítik megtartani az üdvösséget. Ezért a Bibliát olvasó, tanulmányozó emberek gyakran találnak olyan történeteket, vagy felszólító mondatokat Jézus szavai közt, amikből megpróbálnak egy szabályt létrehozni, hogy legyen mihez tartani magukat. Ezek a szabályok látszólag hasznos védőkorlátok, amik biztosítják azt, hogy mindig korrekt „krisztusi módon” járjanak el. Azután azonban megpróbálják másoknak is előírni, hogy a szabályok közt maradjanak, mert ha nem, akkor elvesztik az üdvösségüket, vagy nem is igazi keresztények. Ezek…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  Az igaz ember hitből él

  A napokban egy olyan témát illetően lángolt fel a vita, amit érdemes közelebbről megvizsgálni, mert az újszövetség alapjait érinti. Vajon a bűn elválasztja-e az embert Istentől? Felületes ránézésére ezen nincs mit gondolkozni. A Bibliát kicsit is ismerő embereknek azonnal beugranak Ézsaiás próféta szavai: Ézsaiás 59:1-2. (RÚF 2014)„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.” Az eset napnál világosabb – mondhatja valaki. Aki azt állítja, hogy nem választanak el a bűnök Istentől, az nem ismeri a Bibliát, tévtanító, eltévelyedett ember, aki démonok tanítását…

 • Elvárás és ellátás,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  A szellemi harcról

  A szellemi harcnak elterjedt olyan formája, amikor magasságban levő angyalokat, fejedelmeket és hatalmasságokat, sokszor úgy nevezett területi szellemeket kötöznek meg. Másik ehhez nagyon hasonló formája az, amikor emberek mögött álló szellemeket, vagy konkrétan X.Y. szellemét kötözik, illetve amikor úgy nevezett „démonlistán” mennek végig és névvel beazonosított démonokat űznek mindenkiből és mindenről. Vannak keresztény vezetők, akik ezt a gyakorlatot, mint a gyülekezet fejlődésének és növekedésének alapját tekintik; heti rendszerességgel, vagy akár hetente töbször is űzik. A kérdés az, hogy vajon ez egy helyes gyakorlat-e, amit a Bibliából alá lehet támasztani, illetve, hogy van-e bizonyítható gyakorlati haszna. Ami a gyakorlati eredményességet illeti, az egy igazi „hitvita”, amelyben nem lehet sose eljutni a…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  A hit harca

  Úgy látom, vissza kell térni az átok kérdésére, mert vannak, akik félreértették, a korábbi, a témában közölt írásaimat. Ezért szeretném megerősíteni, hogy az átokkal foglalkozni kell, de nem mindegy hogyan tesszük ezt. Jézus megváltott az átoktól, és ez hit által a mienk, nem pedig automatikusan. Ezért érdemes még egyszer átgondolni ezt a témát. A kereszténység többször állt válaszút előtt: az Isten Igéjét követi, vagy emberi tradíciókat – amiket sokszor jól hangzó érvelésekkel támasztottak alá, valamint úgy tűnt, hogy a megszerzett nagyság, a befolyás, a gazdagság is igazolja. Ma is ilyen ponton van a kereszténység. A Bibliának hiszünk, vagy a tapasztalatoknak? Teljesen elhisszük a megváltást, vagy csak félig hiszünk benne, félig…

 • Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  A hitről 2.

  Ábrahám nem olvasott K. Hagint, nem hallgatott hit-tanitókat, nem volt képben a hit teológiai tartalmát illetően. Bízott Istenben, mint egy gyerek „apuban”. Mára a hit a hívők fejében gyakran teológiai fogalom lett, és így nem működik.  A hit elszakadt a személytől, cél és feltétel lett, de Ábrahám csak rácsodálkozott Istenre, és „hopp!”, ott is volt az bizalom benne, ami a hit atyjává tette. A mi Istenünk ugyanis olyan személyiség, akivel ha találkozunk, könnyű, magától értetődő dolog megbízni benne. Ebben a gyermeki bizalomban ott van a feltámadásban való hit csírája is, annak pontos tudása, megvallása nélkül is, hiszen a körülmények, az érzékelés, a tapasztalati valóság üzenete ellenére bízik Isten ígéretének a…

 • Elvárás és ellátás,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  A hitről. 1.

  A hit-mozgalom kétségtelen áldásai mellett, és a hitről szóló tanítás-dömping árnyékában, sok hívőben létrejött egy olyan gondolkodásmód, amelyben a hit elszakadt természetes lakhelyétől, a szívtől. „Feljebb”, vagy az érzelmekbe, és az akaratba költözött, ezért össze is cserélik az ismerettel, az érzelmekkel, vagy az akarat fanatikus gyakorlatoztatásával. Közben elveszett belőle a bizalom és a hűség mozzanata, teológiai, elméleti kérdéssé és technikává vált. Sokszor látni, hogy bibliaismerő, gyülekezetbe járó testvérek hite nem működik úgy, mint az alig néhány hete újjászületett, ismeretekkel alig rendelkező hívők gyermeki bizalma. A hit elsődleges bibliai tartalma, jelentése a bizalom. Érdemes néha úgy olvasni az Írást, hogy a „hinni” és a „hit” szavak helyett a „bízni” és a…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Mit cselekedjen az igaz?

  A mai egyházi gondolkodás, még ha érti is az igazzá válás, a kegyelembe jutás, és az abban való megmaradás bibliai alapjait, általánosságban gyanakodva tekint arra az üzenetre, amely az emberi teljesítmény hiábavalóságát taglalja az igazzá válás és a kegyelem vonatkozásában. Legjobb esetben is „lustának” tartja az üzenetet és annak hirdetőit. Gyakran még minket is, akik hiszünk a kegyelem evangéliumában, megkísért ez a gyanakvás. Mélyen belénk van kódolva, hogy tenni kell, cselekedni kell, melózni kell az Úrért és az egyházért. Sokszor a gyanakvás igazolására Jakab levelének 2. fejezetét idézik. 17.-26. 17  Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.   18  De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim…

 • Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  Isten szava 1

  Az Isten szavával, beszédével kapcsolatosan, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyakorlatban olyan fajtája is létezik a gyülekezetekben „Isten beszédének”, amely voltaképpen nem, vagy csak részben az. Sokkal inkább emberi gondolat, okoskodás, következtetés. Forrása érdek, esetleg szokás, hagyomány. Az Isten beszédének ismert megjelenési formái, először a leírt ige, amelyet szentnek, Isten számára elválasztottnak nevez a Róma levél. Timóteusnak pedig azt írja Pál apostol, hogy az Isten teljes írott beszéde Isten által inspirált, és hasznos, oktatási, tanítási célból. Aztán bizonyítás, cáfolat vizsgálat eszköze, mellyel különféle állításokat tudunk megmérni. Alkalmas továbbá a fejlesztésre, hogy felemelkedjen, virágozzon az ember, a közösség élete. Használható a helyreállításra, javításra, valamint az igazságban, a jogokban, a…