Igazzá válás és kegyelem

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  ÉN, meg Ő, vagy MI, együtt?

  János 14:10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában élek, az Atya pedig bennem él? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom: az Atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül.11Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van!  Uez János 10:38 Az isteni egység az ember számára elképzelhetetlen megjelenési formája, hogy Isten külön személyei egymásban léteznek, teljesen egyek, olyan módon, hogy mégis megőrzik egyediségüket, identitásukat.A Fiú, Fiú marad úgy, hogy teljesen egy az Atyával. Az Atya is Atya marad, miközben teljesen egy a Fiúval és a testté válás után a Fiú Jézus maradt, ember is maradt, úgy, hogy egy az Atyával.Egy olyan szobát képzeljünk…

 • Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Bűn és kegyelem. 2.

  Miért is igyekezzek tisztán élni, ha úgyis kegyelemben vagyok?                                                        Az előző rész lényege az volt, hogy a bűn természete az evangéliumban megjelent kegyelem alatt sem változott. A halál, a romlás magvait hordozza és szórja továbbra is. A kegyelem azért jött el, mert bebizonyosodott, hogy sem a lelkiismeret, sem a Mózes törvénye nem képes védelmet adni a bűnnel szemben. Ezért adott Isten Jézus áldozata által váltságot a bűnből és a halálból. A kegyelem révén, amely nem táptalaja, hanem egyetlen valóságos és hatékony ellenszere, oltóanyaga a bűn járványának. A kegyelem révén, amely nem emberi cselekedetek, gyakorlatok által működik, hanem hit által. A hit általi kegyelembe-jutás, bűnbocsánat, megigazulás mindenkinek elérhető az…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Bűn és kegyelem. 1. Visszaélni a kegyelemmel.

                                                            A következő néhány írásomban olyan jelenségekkel szeretnék foglalkozni, amiket az elmúlt években észleltem több testvérem életében. Fontosnak látom, hogy gondolkodjunk arról, hogy mit is mond a Biblia a bűn és a kegyelem viszonyáról?Ezután a lelkiismeret, a törvény és a kegyelem, majd a bűntudat és bűnbánat kegyelemhez való viszonyáról szeretnék írni. Többen kijelentést kaptunk a kegyelem evangéliumáról. Nagyobb világosságban láttuk meg Isten atyaságát, szeretetét és az evangélium által Jézus Krisztusban felkínált kegyelem mélységét, nagyságát.A testvérek közül néhányan talán a gyülekezeti élet hiánya, vagy egyéb okok miatt megálltak a kegyelemben való növekedésben, Isten és Jézus megismerésében. A kegyelmet fügefalevélként használva, néhányan testi kívánságaiknak kezdek élni. Lelkiismeretüket megnyugtató érvként kezdték el használni,…

 • Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Az eltévedt, aki kilépett a szövetségből.

                           Az Istennel kötött szövetségek alapja, létrehozója és fenntartója a Biblia alapján nem az elvárás és teljesítés rendszere, bár ez is szerepel a szerződésben, hanem a szövetség alapja a szeretet. Minden esetben. Az Istennel kötött szövetségben, a testvéri szövetségben és a házasságban is.A szövetségből önkényesen kilépő, elveszett saját útjára indult fél ezért nem veszít tévelygése miatt az értékéből, fontosságából, mert ami értékké, fontossá emeli őt, az a szövetséges fél ingyenes kegyelme és szeretete.Ez a kegyelem, ez a szeretet nem az érdemei, nem a hűsége, hanem a személye miatt irányul rá szövetséges társától, Istentől vagy embertől.Mert a szövetségből kilépőt is értékesnek látja, vágyik a szövetség megújítására, az együttlétre, sőt több…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Kategórizálatlan

  Mennyei „munkamegosztás.”

                                             Zsoltár 50. 15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Zsoltár 86. 7.Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.Zsoltár 59. 17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. Jakab 5. 13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen. A hívő ember élete a földön többnyire két szakasz rendszeres váltakozásából áll: Hiány, szükség, szenvedés, veszély tör ránk, melynek oka a bűn és testünk természete. Az, hogy itt a földön vagyunk, földből való testben.Ekkor a Megváltás szövetsége miatt Istenhez fordulunk, aki Apánk lett Krisztusban.Kérünk, könyörgünk, néha nyafogunk is, sajnáljuk…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Győzelem a bűn fölött

  Meggyőződésem, hogy a mai kereszténység legnagyobb problémája távolról sem a bűn, hanem sokkal inkább a helytelen hit – sokszor nem az igébe, hanem babonaságokba vetett hit -, illetve a helytelen gondolkodásmód. Nem értjük, hogy ha valaki hisz, újjászületik, annak milyen következményei vannak. Nem értjük, hogy Jézus hatástalanná tette a bűnt. Többet kellene beszélni a keresztről és elhagyni az okoskodásokat és a babonaságok hirdetését. Vessünk egy pillantást a keresztre! János 19:17-18; 28-30 (Vida)Ő pedig maga vitte a keresztjét. Elérkezett az úgynevezett Koponya-helyre, amelyet héberül Golgothának hívnak, ahol keresztre feszítették és vele másik kettőt, kétfelől, középen pedig Jézust… Miután Jézus tudta, hogy már minden elvégeztetett, azért, hogy beteljesedjék az írás, ezt mondta:…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Nevet a Menny – A Teremtő humora. 1.rész

                                                                        I. A külvilág, a körülmények „üzenetei” és az embert személyesen ért csalódások, árulások, bántalmak miatt nagyon sok hívő lelke is elkomorult és a rossz dolgokra egy ijesztő jövőre fókuszál. Elfelejt örülni. Pedig ha parancsolatot keresünk a Bibliában, akkor azt is megtaláljuk, hogy „Legyetek szívesek örülni!”, nem csak a 613 másikat. Ha az Úrra nézünk, tudunk is örülni, mert az Ő személyiségéből sugárzik, ragyog az öröm. Vidám, humoros, jóindulatú személy a mi Istenünk! Az alábbi írással szeretnék segíteni hogy ne a port nézzük, amiből van és amivé a testünk lesz, hanem a mi Megváltónkat.  Hogy milyen a közérzettel éljük a mindennapjainkat, tudunk-e a körülményektől nem abszolút módon függve vidámak, örömtelik,…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  Rába Zoltán: A függöny előtt és mögött 1.

  Zsid 8:7 ;10-12 Mert ha az az első kifogástalan/teljesen tökéletes/hiányosság nélküli lett volna, nem kerestek volna helyet a másodiknak. (…) Mert ez az a szövetség, amelyet azon napok elmúltával kötök az Izráel házával. Ezt mondja az Úr: Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így sem a társát, sem a testvérét: „Ismerd meg az Urat”, mert mindnyájan ismerni fognak engem kicsinytől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és bűneikről nem emlékezem többé Fontos tudnunk hogy az újabb, második szövetség milyen viszonyba és közösségbe visz Istennel, milyen feltételekkel, milyen kapcsolódással és tartalommal lett megállapítva számunkra. Az Ószövetségtől egyértelműen elválasztják az újat…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  Megtartotta-e Pál apostol a törvényt? Pál vs. Jakab pásztorék törvény-felfogása.

  (A Galata-igézetröl 3.rész) Az Apcsel. leírásából megtudtuk, hogy a huszon-egynéhány éves jeruzsálemi gyülekezet nagy létszámú volt, (ami nem jelenti, hogy rendszeresen tartottak is több ezres összejöveteleket) hittek is Krisztusban, mint Üdvözítőben, de ragaszkodtak a törvény cselekedeteihez is. A törvény haragot nemz, a testi természetet energizálja és látjuk is hogy Pál megítélése esetében ez erősebb volt, mint a testvéri szolidaritás vagy önfeláldozás krisztusi elvárása. A felekezeti gőg, elitizmus, kirekesztés sohasem a kegyelem terméke, hanem mindig a szabályoké, elvárásoké. Számomra kicsit ismerős a kép: Egy kevert evangéliumot tanító, az állandó elvárások és teljesítményi követelmények miatt fogyatkozó szabadságban élő, testi gondolatokkal, indulatokkal is küszködő óriás-gyülekezet volt Jeruzsálemben. Bár valószínű, hogy ott a közösségi…

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  Űzd el a szolgálót és a fiát!

  Nem azért lovagolok a törvény és az újszövetség viszonyának a kérdésén, mert az erkölcstelen életet szeretném megideologizálni. A magam részéről teljesen a bűn ellen vagyok. A bűn gonosz dolog, ami halált okozott az embernek, megrontotta az emberek közti kapcsolatot, elszakította az embert a teremtőjétől, sőt az ember önmagával is meghasonlott a bűn miatt, a saját életét is képes elpusztítani. Azonban nem szabad itt leragadnunk, hiszen Isten elküldte a Fiát, Jézust, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak (Zsidó 2:15.). Amíg a törvénnyel játszadozunk, addig marad a haláltól való félelem. A másik lehetőség, hogy valójában nem is vesszük komolyan a törvényt, és így mentesek leszünk…