Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

A szolgálati ajándékok

A szolgálati ajándékok dogmája olyan tanítás, amelyet kevesen mernek megkérdőjelezni, mert attól tartanak, hogy Isten büntetése jön miatta az életükre. Ebben az írásban azt szeretném megvizsgálni, hogy mennyire biblikus ez a dogma, és mi az a valóság, amit a Biblia mond. Először lássuk, hogy mit tartalmaz ez a dogma! A következő lényeges állításokat szokták megfogalmazni:

  • A szolgálati ajándékon van a kenet, ezért ő jár leginkább a Szent Szellem vezetésében az összes hívő közt
  • A fentiek miatt a szolgálati ajándék bírja Isten bölcsességét – (nincs kimondva, de lényegében tévedhetetlennek tartják)
  • Szintén a fentiekből következik, hogy a szolgálati ajándékot érő kritika Isten személye vagy a Szent Szellem elleni támadás, amit Isten megtorol a hívőn is
  • A gyülekezeti látások forrása a szolgálati ajándék, a személyes kijelentéseknek is ebbe a vonalba kell illeszkedniük. A személyes kijelentés nem előbbrevaló a szolgálati ajándék látásánál
  • Az egyéneken levő áldás egyenes arányban áll a szolgálati ajándékhoz való viszonnyal. Ha nagy tisztelettel van egy ember a szolgálati ajándék felé, akkor nagy áldás lesz az életén. Ellenkező esetben nem lesz rajta áldás, sőt akár átok is lehet rajta.
  • A szolgálati ajándékok igemagyarázatai – bár ez így nincs kimondva – az írott Igével egyenértékűek, ezek gyakran hivatkozási alapok, illetve vitákat lezáró, megfellebezhetetlen érvek.
  • A szolgálati ajándékok az élet minden kérdésében kinyilvánítják vélemányüket, ezeket nem lehet megkérdőjelezni, hanem engedelmeskedni kell, ha a hívő áldásban akar élni.

A fentiek ki nem mondott tételek, de a gyülekezeti tagok hallgatólagosan elfogadják, illetve ha vita van, akkor ezek elő is kerülnek, mint megfellebezhetetlen igazságok. Mindemellett sokszor elmondják, hogy gyülekezet vezetője mekkora ajándék. A gyülekezet működése is teljesen a szolgálati ajándék köré szerveződik. Az istentiszteleten való puszta részvétel is a szolgálati ajándék támogatása. Ha a szolgálati ajándék médiában is megjelenik, akkor a gyülekezeti tagok biodíszletté alakulnak, hogy lássa mindenki mekkora tömeg van mellette.

A szolgálati ajándék melletti legerősebb bizonyítéknak az általa vezetett gyülekezet méretét tartják.

De mit tanít a Biblia a szolgálati ajándékokról?

Maga a kifejezés egy fordítási hiba következménye. Az Efezus 4:11-12-ről van szó:

És Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Károli fordítás

A 11-es vers egyértelmű, azonban a 12-es vers két alternatívát szolgáltat attól függően, hogy hova tesszük a vesszőt. A „szolgálati ajándék tan” értelmezése szerint itt az ajándékok három célja szerepel:
1, a szentek tökéletesbbítése,
2, szolgálat munkája,
3, Krisztus testének az építése.
Innen származik a szolgálati ajándék kifejezés, hisz őket Krisztus adta a szolgálat munkájára. Ez az értelmezés lényegében a klerikális gondolkodás megnyilvánulása az evangéliumi gyülekezetekben. Ez alapján a szolgálati ajándékok feladata, hogy a sok tökéletlen juhból tökéleteseket csináljanak, ők visznek minden „szellemi” szolgálatot (ez is egy klerikális kifejezés, amely nemcsak, hogy nem szerepel a Bibliában, de attól teljesen idegen, sőt bizonyos szempontból ellentmondó), és ők építik Krisztus testét. Ennek az értelmezésnek a következménye a szolgálati ajándékokkal kapcsolatban korábban leírt dogmák.

Egy másik értelmezést tartalmaznak a modern angol fordítások (NASB, NET, NIV) illetve a revideált Károli fordítás is. Eszerint a 12-ik vers így értelmezendő:
a szentek felszerelése/felkészítése a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére.
Vagyis a szolgálati ajándék felszereli/felkészíti a szenteket, hogy képesek legyenek szolgálni, ami által felépül Krisztus teste. Ebben már nem válnak szét a hívők klérusra és laikusokra; mindenki szolgál és építi Krisztus testét, az ajándékok azonban vezetői feladatot látnak el ebben, felkészítik az embereket rá. Korábban írja Pál a 7-ik versben, hogy mindenkinek adatott kegyelem, mégpedig a Krisztustól kapott ajándék mértéke szerint.

Ez a második értelmezés új megvilágításba helyezi a dolgokat. Pál leveleiből jól látszik, hogy minden levelében azt a titkot leplezi le, ami örök időktől el volt rejtve, azt a titkot, hogy Krisztus bennünk van hit által. Minden levele Jézus Krisztust állítja a középpontba, őt leplezi le. Ez a szolgálati ajándékok feladata! A felszerelés vagy felkészítés lényege, hogy a hívők megértsék a megváltást, megértsék, hogy kikké lettek a Krisztusban, hogy megismerjék Isten szerelmének a dimenzióit, meggyökerezzenek abban, hogy kijelentést kapjanak mennyei Apjuk örökségéről, ami most már az övék. Amikor a gondolkodásuk ezzel a valósággal összhangba került, amikor élik is ezt a valóságot, akkor lesznek képesek arra, hogy másoknak is átadják, ezáltal építve Krisztus testét; akkor lesznek képesek arra, hogy egymást segítsék, vígasztalják, emlékeztessék, hogy ne féljenek, mert Jézus Krisztus soha nem hagyja el őket.

Visszatérve az efezusi levélhez, a továbbiakból az is kiderül, hogy meddig tart az ajándékok működése az egyének életében:

(Ef. 4:13-14) – Károli fordítás
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedõ kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Addig tart az ajándék munkája, míg
1, eljutunk az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, 2, érett férfikorba, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére.
Ez utóbbi mutatója az, hogy már nem tudnak a különböző, sokszor egymásnak ellentmondó tanítások ide-oda hajtani, nem leszünk többé olyanok, mint a nádszálak, amiket a szél hol erre, hol arra fúj; nem fognak tudni többé hamis tanítók, álpróféták és hasonlók becsapni.

A kérdés az, hogy erre a korra el lehet jutni a földi életben, vagy pedig majd az elragadtatáskor jutunk el. A válasz egyértelműen az, hogy már most, ebben az életben eljuthatunk ide, hisz a mennyben már nem lesznek csalárd emberek, akik hazugságokkal etetik a hívőket, ilyenek csak a földön vannak. Most ebben a földi életben záros határidőn belül jutnak el a hívők mind a Krisztusban való hit egységére és az érett férfikorra. Ezen a ponton az adott hívő életében befejeződik az ajándék munkája.

Mit jelent az Isten Fiában való hit és az Ő megismerésének az egysége; mit jelent az érett férfikor? Azt, hogy megismerjük a valóságot, és aszerint is gondolkodunk. Többé nem a világ elemi tanításai szerint beszélünk és gondolkodunk, hanem Krisztus szerint.

Tehát az ajándékok munkájának a következménye az, hogy az egyes hívők felkészültek lesznek a szolgálatra, hogy azáltal építsék Krisztus testét, valamint eljutnak a Krisztusban levő hit és az Ő megismerése egységére és az érett férfikorba.

Az ál „szolgálati ajándékok” leleplezése éppen az Efezus 4:13-14 alapján lehetséges. Ezek jellemzője az, hogy akik őket hallgatják soha nem jutnak el a Krisztusban való hit és az Ő megismerése egységére, és megmaradnak a gyermekkorban. A gyerekekre jellemző az ószövetségi gondolkodásmód (Galata 4:1-5) – mindehol démonokat keresnek, rettentően félnek attól, hogy tisztátalanná válnak, kerülnek mindent, amiről azt gondolják nem teljesen tiszta, igyekeznek bizonyos törvényeket megtartani és ehhez mérnek másokat is -, a tanítások bibliai voltát nem képesek maguktól megítélni, ezért mindig az alapján döntenek, hogy ki mondja az adott tanítást. Az ilyen hívők kimondottan babonásak, félnek a különböző napoktól, helyektől, személyektől, mindenhol átkokat keresnek, stb. Ahol ilyenek a hívők, ott nem Krisztus ajándéka tevékenykedik. Másfelől a különböző tanítások szelei hajtják őket ide-oda: egyik nap lelkesednek egy tanításért, pár nap múlva, amikor hallanak egy másik tanítást, ami ellentmond az előzőnek, akkor meg arra cuppanak rá anélkül, hogy észrevennék az ellentmondást.

Az öt ajándékon túl léteznek más ajándékok is, akiknek a munkájára nem az efezusi levélben leírtak jellemzőek.

(Róm 12:6-8)
Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; Akár intõ, az intésben; az adakozó szelídségben; az elõljáró szorgalmatossággal; a könyörülõ vídámsággal mívelje.

Itt kiderül, hogy vannak Írásmagyarázók (itt eredetiben prófétálás van), szolgálók (diakónia), tanítók, buzdítók (nem intők, ahogyan Károli fordította), adakozók, elöljárók, könyörülők. A szolgálati ajándék tan mindezekről vagy mélyen hallgat, vagy elbagatellizálja őket. Ennek oka valószínűleg az, hogy így könnyebb fenntartani az első számú vezető megkérdőjelezhetetlen tekintélyét.

A képet tovább árnyalja az

1 Korinthus 12. 28-30:
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban elõször apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévõ erõket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévõ erõk-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

Itt újabb ajándékok jelennek meg: erők, gyógyítás ajándékai, segítők, kormányok, nyelvek nemei. Ezek ugyanolyan ajándékok, mint a korábban leírtak. Talán létezik egy sorrendiség is: apostol, próféta, tanító és utána a többiek. Ennek feltehetőleg köze van a hasznossághoz.

A személyekben adott ajándékokról ennyit szól az újszövetség. Még annyit érdemes megvizsgálni, hogy az ószövetségen alapuló magyarázatokkal mi a helyzet. Az egyik leggyakrabban felhozott történet Mózes és Mirjám konfliktusa. A jól ismert történet magyarázatának középpontjában az áll, hogy Mózesen volt a kenet, ellene lázadt fel Mirjám, akin szintén volt kenet, de kisebb, mint Mózesen. Vagyis a gyülekezetvezető Mózes szerepében értendő és bármely más hívő, akiben szintén benne van a Szent Szellem az Mirjám, aki amennyiben nem ért egyet a „szolgálati ajándékkal”, akkor Isten átka jön rá.

Az ilyen fajta magyarázatok több újszövetségi tényt is figyelmen kívül hagynak. Egyfelől míg az ószövetségben néhány emberen volt csak rajta a Szent Szellem, az újszövetségben minden hívőben benne van a Szent Szellem. Ez lényegi különbséget ad. Az újszövetségben minden hívőt személyesen vezet a Szent Szellem belülről. Ha nem tesz bizonyságot a Szent Szellem belül, nem kell elfogadni, amit bármely ajándék is mond. Ezért most minden hívőnek respektálnia kell a másikat, Pál még olyat is mond, hogy engedelmeskedjetek egymásnak – ez a szolgálati ajándék tan alatt megvalósíthatatlan.

Másfelől figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az újszövetségi hívők teljes bűnbocsánatot kaptak, el vannak törölve a bűneik. Ezért még ha bűnt is követnének el, akkor sem fogja őket Isten sem leprával, sem más betegséggel sújtani. A hívőket Jézus megszabadította a törvény átkától, ezért nem fog rájuk jönni átok sem.

Harmadszor az újszövetségben nincsenek klerikusok és laikusok, ez egy katolikus dogma, melynek semmilyen bibliai alapja nincs. Az evangéliumiak ezt csempészik vissza a fenti értelmezéseken keresztül. Pedig az újszövetségben az egyház papok birodalma. Persze a vezetőket megkülönböztetett tiszteletben kell részesíteni, de ez semmiképp nem jelenti azt, hogy az ő szavuk egyenértékű a Bibliával, azt megkérdőjelezni nem lehet.

A negyedik fontos tény pedig az, hogy az újszövetségben a gyülekezeteket sosem egy személy vezette, hanem vagy presbitérium, vagy pedig több ajándék egymással egységben (hisz mindegyiknek más feladata volt). Ez persze nem zárja ki az egyszemélyes vezetést, de elég gyanús, hogy ma mennyien törekszenek erre.

Összefoglalva tehát a „szolgálati ajándék tan” egy bibliai igazság elferdített változata, amely rengeteg visszaélést és a hívők tömegeinek gyereksorban tartását okozza. Ezzel szemben Krisztus öt ajándéka az egyes hívők életében egy időre vannak, amíg eljut az érett korra, illetve a Krisztusban való hit és az Ő megismerése egységére (vagyis olyan értelemben lesz, mint maga az ajándék), amely idő alatt felkészül vagy felszerelkezik a szolgálat munkájára, hogy képes legyen építeni az egyházat.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük