Elvárás és ellátás

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Mi az örökségünk?

  Pál azt állítja a Kolosseiekhez írt levelében, hogy Isten alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre (Kol. 1:12.). De mit jelent, hogy alkalmasak vagyunk? Azt jelenti vajon, hogy alkalmasak vagyunk valamit elvégezni, és birtokba kell venni ezt az örökséget, vagy valami mást? És mi ez az örökség egyáltalán? Tegyünk egy gyors utazást az evangéliumban; hogy megértsük azt a csodálatos örökséget, amit a Szent Szellem kijelent nekünk; hogy örülni tudjunk és megnyugodjunk Isten végeérhetetlen szeretetében és jóindulatában; hogy megmártózzunk abban a szeretetben, amellyel bennünket mindig is szeretett, mégpedig annyira, hogy az egyszülött Fiát értünk odaadta akkor, amikor még bűnösök voltunk. Kolosse 1:9-14. (Csia)„Ezért attól a naptól fogva, hogy ezt meghallottuk,…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  A békesség és a karrier, az öröm és az önmegvalósítás.

  A Filippieknek írt levelet olvastam a napokban, amit börtönlevélnek hívunk, mert Pál fogságban írta. Egy olyan börtönből, ahol minden bizonnyal nem érezte magát jól és ráadásul egy olyan életút, olyan szolgálat végén került börtönbe, amelyben rengeteg nemes, szép, jó dolgot tett az Úrért, az evangéliumért. Az övéhez hasonló volumenű és időtálló keresztény szolgálat azóta sem volt.  Mégsem a társadalom elismerését kapta, hanem annak a megvetését és kirekesztését.Az egyház nagy része is elfordult tőle. („Az ázsiabeliek mind.” – 2.Tim. 1.15.)Bűnözőként, politikai fogolyként, gyakorlatilag a kivégzésére várt. Lett volna oka megkeseredni a környezetére, meghiúsulni látszó földi karrierje miatt, identitás-válságba zuhanni, esetleg dacos identitás-keresésbe fogni. Mert rengeteg dologról lemondott és hatalmas áldozatokat hozott.…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  A tiszta életmód és a szabadság.

  A teljes szabadság az, ha az ember mindig azt teszi/teheti, amit akar. Jézus így volt engedelmes az Atya akaratának tökéletesen, egészen a Gecsemáné-kertig, amikor is a test borzadása a kíntól és a haláltól, olyan erőssé lett benne hogy megkérdezte Istent: Nem lehetne másképp? Mivel nem volt más mód a megváltásunkra, erőt vett a testének vágyán és a félelmen.Végigcsinálta. Teljesen elvégezte.Most újra mindig azt teszi, amit akar. A mennyei szentek is tökéletesen engedelmesek, a tökéletes szabadságban.           Mivel az életmód tisztulásának, a megszentelődésnek ez az útja, ezért Isten nem a cselekedeteinket, hanem a bensőnket veszi célba a Vele való közösségben.                                                                                   A szabadságból való engedelmesség csak szeretet által motiválva működik.Aki szeret, az…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Kategórizálatlan

  Mennyei „munkamegosztás.”

                                             Zsoltár 50. 15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Zsoltár 86. 7.Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.Zsoltár 59. 17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. Jakab 5. 13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen. A hívő ember élete a földön többnyire két szakasz rendszeres váltakozásából áll: Hiány, szükség, szenvedés, veszély tör ránk, melynek oka a bűn és testünk természete. Az, hogy itt a földön vagyunk, földből való testben.Ekkor a Megváltás szövetsége miatt Istenhez fordulunk, aki Apánk lett Krisztusban.Kérünk, könyörgünk, néha nyafogunk is, sajnáljuk…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  A szabadság keserűsége.

  2 Móz.15. 22 Ezután Mózes útnak indította Izráel táborát a Vörös-tengertől Súr pusztája felé. Három napon keresztül vonultak, de sehol sem találtak ivóvizet. 23 Azután egy olyan helyre érkeztek, ahol végre találtak vizet, de az meg ihatatlanul keserű volt. Azt a helyet „Márának”, vagyis keserűnek nevezték. 24. A nép zúgolódni kezdett, és Mózest hibáztatták. „Most honnan vegyünk ivóvizet?” — kérdezték. 25 Akkor Mózes segítségért kiáltott az Örökkévalóhoz, aki egy fadarabra irányította Mózes tekintetét. Amikor Mózes beledobta a vízbe azt a fadarabot, a víz ihatóvá változott. Az Örökkévaló ott törvényeket és rendelkezéseket közölt a néppel, és próbára tette őket, hogy vajon engedelmeskednek-e neki. 26 Ezt mondta a népnek: „Ha figyelmesen hallgatsz…

 • Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Levél az 1. századból a 21.századiakhoz.

   Egy Krisztus után 50 körül írt látlelet és gyógymód a mai emberek számára. Jakab levele olyan emberi közösséghez, gyülekezethez szól, amely nagyon hasonlít a mai nyugati társadalmakban élő emberek, gyülekezetek életére, szokásaira, kapcsolataira, értékrendjére. A magyarországiakéra is. Az 1. fejezet különbséget tesz a próbák és a kísértés között. Az előbbinek a meglátásához, próbaként való felfogásához bölcsesség kell. A kísértés pedig nem Istentől van, hanem a kívánságokból. A saját testi kívánságainkból és másokéból. Ebből a kívánságból származik az összes negatív jelenség, melyet a levél tárgyal. A bölcsesség azonban, kitartást, állhatatosságot eredményez a hitben. A gonosz dolgok iránti kívánság eluralkodása pedig bűnt, mely halálba vezet. A mai egyház szembeötlő problémája hogy egyes…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Nevet a Menny – A Teremtő humora. 1.rész

                                                                                                              I. A külvilág, a körülmények „üzenetei” és az embert személyesen ért csalódások, árulások, bántalmak miatt nagyon sok hívő lelke is elkomorult és a rossz dolgokra egy ijesztő jövőre fókuszál. Elfelejt örülni. Pedig ha parancsolatot keresünk a Bibliában, akkor azt is megtaláljuk, hogy „Legyetek szívesek örülni!”, nem csak a 613 másikat. Ha az Úrra nézünk, tudunk is örülni, mert az Ő személyiségéből sugárzik, ragyog az öröm. Vidám, humoros, jóindulatú személy a mi Istenünk! Az alábbi írással szeretnék segíteni hogy ne a port nézzük, amiből van és amivé a testünk lesz, hanem a mi Megváltónkat.  Hogy milyen a közérzettel éljük a mindennapjainkat, tudunk-e a körülményektől nem abszolút módon függve vidámak,…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások

  Honnan származnak az átkok?

  Ebben a részben arra a kérdésre keressük a választ, hogy honnan származnak az átkok. Miután elértük azt az állapotot, hogy nincs rajtunk átok, hogyan tudjuk ezt megőrizni? Mi van, ha az ördög akar ránk átkot helyezni?Az ördög soha nem tett senkire átkot. Semmilyen Bibliai példa nem utal erre. Talán egyedül Jóbot lehetne felhozni, bár átok ott sem szerepel, de mindenesetre totális pusztulás jött Jób életére. Azonban mindezt Isten engedélyével tette az ördög. Isten pedig azért engedte ezt meg, hogy bebizonyítsa, hogy Jób igaz ember, aki hűséges marad Istenéhez a legnagyobb bajban is.Bármilyen furcsán hangzik is, azt kell megállapítanunk, hogy a Biblia alapján Isten az, aki átkot helyez a szövetség megszegőire.…

 • Elvárás és ellátás,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Hogyan lehet megszabadulni az átoktól?

  Azt hiszem az a tény, hogy a keresztényeken nincs a törvény átka vitathatatlan, hiszen konkrétan leírta Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy Ábrahám áldása legyen a pogányokon. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez csak úgy hit által nem lép életbe. Azonban meg kell értenünk, hogy az újszövetség a hit szövetsége. Semmit nem tudunk elérni testi technikákkal, vagy cselekedetekkel, nem tudunk Istenre sem nyomást gyakorolni, sem pedig megdolgozni az elismeréséért. A test számára ez szörnyű. A test mindig arra törekszik, hogy nagy tudjon lenni. Ezért mindig oda akar ragasztani valami plusz követelményt Jézus megváltása mellé. A test számára sosem elég,…

 • Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Rába Zoltán: A Ház előcsarnoka – vallásos pláza vagy a nemzetek tornáca?

  „Mert közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe.” (Ján 2:13) A János evangéliuma szerint Jézus a nyilvános fellépése kezdetén, a Pészahkor (Ján 2:13) megy el Jeruzsálembe, már tanítványokkal. A személye és szolgálata körül nagyon hamar, nagy nyilvánosság előtt kiderül hogy nem rendszerfüggő és nem rendszerbe illeszthető, nem akar illeszkedni. A tanulmányozott történet nagyon sok fontos kijelentést mutat, nem törekszem teljességre, így ebben az írásban csak néhány szempontot járok körül. A hely eredeti célja és a gyakorlat A templom külső csarnokában, ami eredetileg a pogányok számára volt fenntartva, elhelyezték a pénzváltók székeit és asztalait, ahol aztán hivatalos „templomi” engedéllyel végezhették a munkájukat. Ezek a pénzváltók a különböző pénzek beváltásán…