Hitéleti írások

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Miért engedi ezt Isten? Miért teszi? Miért nem teszi?

  1.Királyok 8. 10-12.1Kir 8:10 Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyből: köd tölté be az Úrnak házát,1Kir 8:11 Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt; mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Úrnak házát.1Kir 8:12 Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben. Az Úr benne lakik a ködben. 2Móz 14:20 És oda méne az egyiptombeliek tábora és az Izrael tábora közé; így lőn a felhő és a sötétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. Ugyanaz a szó szerepel, de itt felhőnek fordítva. Felhő vagy ködoszlop. Egyszer ködnek egyszer felhőnek fellegnek fordítják.A lényeg az, hogy az…

 • Hitéleti írások

  Ember tervez, de Isten…,hát, Isten is tervez.                           (Ésaiás 55-ről.)

                                                  Ésa. 54. 17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.1 Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. 2 Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. 3 Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. 4…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Vitatkozás. Jó, vagy rossz? “Már megint igazam van!” (Besenyő Pista bácsi)

  Amikor az ember magában gondolkodik, megoldást keres egy konkrét helyzetre, egy elméleti dilemmára, vagy az ige megértésére, akkor vitatkozik önmagában.Érvek ütköznek, használjuk a logikát, gondolkodunk és többnyire őszintén törekszünk arra hogy valóságosan megértsük a szituáció aktuális, vagy elvontabb igazságát.Legalábbis annyit, ami a helyzetünkre akkor vonatkozik.Csak arra kell vigyázni, különösen újjászületett hívőként, hogy a vitába bele tudjon szólni a szívünk és az Isten Szelleme.A megértéshez agymunka is kell, de a megoldás mégis többnyire nem racionális, hanem inspiratív módon tör fel bennünk. Amikor egymással vitatkozunk mi emberek…, hát akkor lehetnek bajok.Van terméketlen vita. Ennek a célja nem az igazság megismerése, emberi kapcsolatokban a megoldás, a kompromisszum megtalálása, hanem a győzelem.Győzzek a vitában,…

 • Hitéleti írások

  Sokan és/vagy mindenki? Kárhozat és /vagy üdvösség?

  Újra és újra találkozom a Róm. 5. 18-19-cel.  Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember — Jézus Krisztus — Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt, és örökké éljen. 19 Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára.  Hallottam idézni, mint bizonyítékot arra, hogy minden ember, aki nem válik kereszténnyé az elveszik. Hallottam úgy is, mint annak bizonyítékát, hogy minden ember cselekedeteitől, hitétől függetlenül üdvösséget nyert Jézus áldozata miatt.Most csak ezt az igét, majd egy további írásban a Hegyi Beszéd ítélkezéssel foglalkozó állításait nézzük meg.A Római levél…

 • Hitéleti írások

  Az angyal a vizet kavarja. De mit kavar Jézus? /Kavarás és gyógyulás./

  János 5.-ben írja a Biblia, hogy a Bethesda-tavánál meggyógyul egy 38 éve béna ember. 1Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. 3A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. 4Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. 5Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? 7A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs…

 • Hitéleti írások

  Pacsay Zsolt; Meg vannak bocsátva a bűneink vagy még hiányzik valami?

  A napokban keveredtem vitába valakivel azzal kapcsolatban, hogy a hívőnek meg vannak-e bocsátva a bűneik, vagy pedig minden egyes bűnnel a kegyelem királyi székéhez kell menni, aztán majd Isten eldönti, hogy megbocsát vagy nem. Mindez még azzal megspékelve, hogy a bűnbocsánat csak akkor él, ha mi is megbocsátottunk minden ellenünk vétkezőnek. Mindezt természetesen alá lehet támasztani a hegyi beszédben elhangzottakkal, valamint János első levelének első fejezetével. Azonban, ha jól megvizsgáljuk az újszövetségben írtakat, akkor fel tudunk hozni sok más igét, amik ezeknek látszólag ellentmondva mást állítanak. Akkor vajon hol van az igazság, feloldható-e az ellentmondás? Mielőtt az újszövetséghez érnénk, fontos megjegyezni, hogy már Dávid felvetette a bűnbocsánat problémáját. A 32-ik…

 • Hitéleti írások

  Háát ez most nooormááális???

  Dávid hatalmas önbizalommal hittel kérdezi a 27-es zsoltárban; Ugyan már, „kitől kéne neki félni?” – és ebben a szellemben folytatja.Minden sikerül nekem, mert az „Úr velem, kicsoda ellenem?”! Mindenben diadalmaskodom! Ha egyik oldalamon elesnek ezren, a másikon tízezren, hozzám akkor sem érhet a fegyver!Ismerős ugye ez a fajta magabiztosság és elvárás? Ha csak ezeket az igéket nézzük a Biblia akár ókori prosperitás-bestseller lehetne. A „Hogyan legyél győztes és sikeres, de itt és azonnal?” című módszer- és recept-gyűjtemény.Ahogyan Péter mondja a Máté 16. 22-ben Jézust dorgálva. „Szenvedés? Hát nem történhet ez meg veled Mester!”Hányszor merül fel bennünk, különösen karizmatikusokba; „Ez nem történhet meg velem, a családommal!”Tudat alatt mélyen ott van bennünk,…

 • Hitéleti írások

  Sült galambra vársz? /aggódás vs. békesség/

                                                          A héten egy beszélgetés során testvérem említette a Filippi 4. 6-7-et. 6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hozzátette, hogy az Isten olyan békességet ad, ami felülírja az emberi gondolatokat, értelmet, elvárásokat.Valóban. Ezért mondja Pál, hogy semmi felől ne aggódjatok. mert előtte beszél arról, hogy vannak ugyan, akik mindig a földiekkel törődnek és állandóan a földi, látható dolgokkal foglalkoznak. Ám a mi királyságunk nem itt van a földön. Nem ide tartozunk. Aztán, ez a Királyság el is fog jönni,…

 • Hitéleti írások,  Szépirodalmi írások

  Most, akkor „szeretlek”, vagy „dömdödöm”?

  A vigasztalás helyén, Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdejében él Dömdödöm.Azért lett „Dömdödöm”, mert elindult valamikor, hogy elmondja valakinek, akit szeret, hogy szereti.Útközben azonban látott egy embert, aki ütött egy gyereket, miközben azt mondta:„Én szeretlek, de…”Aztán látott másokat is akik mondták: „Én szeretlek, de…” szóval egész mást csináltak.Nem bírta felfogni mit keres ott az a „DE”.És mikor odaért a barátjához, akit szeretett, és ki akarta mondani, hogy „szeretlek”, csak annyit tudott mondani: „Dömdödöm.”Így lett belőle Dömdödöm. És mivel szomorú lett, elvitte őt Mikkamakka a Négyszögletű Kerek Erdőbe, hogy megvigasztalják. A „szeretlek” szó pont így üresedik ki világunkban.Ezért nem is szívesen mondjuk. Mert annyira eltávolodott a leírt, kimondott alakja attól a valóságtól,…

 • Hitéleti írások

  Ufók a dimenzió-kapukban,- avagy ne félj, ne szorongj!

                            A János evangélium 17 részét főpapi imaként tartják számon.Két dologra figyeltem fel olvasva ezt. Az egyik, hogy nagyon sokszor szerepel a „megőrizni, őrizd meg” kifejezés (téreó = vigyáz, szemmel tart, megóv, őriz, gondoz, gondoskodik, megtart).Egyszer megőrzésének, másszor megtartásnak fordítva.Az apostoli levelekben látjuk, hogy bizony meghallgatta Isten Jézus imáját és az apostolok a megtartás, megőrzés változatos módjaival vigasztalják, bátorítják a hívőket:Gyógyulás, helyreállítás, bűnbocsánat, megigazulás, igaz emberi identitás, gondoskodás, ellátás, védelem, – számtalan helyen fordul elő a levelekben. Mindezek eszköze az ige, Isten emberekhez intézett és emberré lett, emberi sorsot öltött szava. Céljai pedig: a hit, az örök élet biztonságában való stabilitás, egység, aztán, hogy Jézus öröme, ujjongása ott legyen bennünk, hogy…