Hitéleti írások

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Jézus, te érthetetlen, akiért csak rajongani lehet.

  Igen, a gonosz manipulált bennünket. De mi voltunk azok, akikbűnösnek mondtunk.Válaszul te felmentettél.Mi emberek utáltunk, vagy elfordultunk, miközben te akkor is, most is szeretsz.A végletekig megszégyenítettünk, mire te visszaadod a méltóságunkat.Beteggé, erőtlenné tettünk és te gyógyítással válaszolsz.Egyedül hagytunk, magányra ítéltünk, te pedig befogadsz a családodba.Megkötöztünk, gerendára szögeztünk, vagy másfelé néztünk,válaszul te szabadságot adsz nekünk.Dühödten bosszút álltunk rajtad valamiért, te pedig válaszul megbocsátottál.Vádoltunk, te felmentesz.Mi megsebeztünk téged, te bekötözöl minket.Egyetlen igaz eredeti ember voltál a földön és mi bűnösnek mondtunk, vagy összekacsintottunk a vádlóiddal, te meg csendben, titokban a javunkat munkálod és jót akarsz nekünk.A bűneink ellenére  te nem vádolsz, hanem igazzá, eredeti emberré teszel minket.Sötétségbe löktünk bele, erre te fénybe…

 • Hitéleti írások

  „Befedezés” tekintély által és a „lázadók.”(A szolgálati ajándékokról.)

                                         A szolgálati ajándékoknak nevezett hívőkről az Ef.4. beszél.  A 11-15 versek. 11  És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,   12  hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére,   13  míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra,   14  hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által.   15  Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Bennük Jézus Krisztus tanítói, pásztori, prófétai stb. képességei nyilvánulnak meg.Amikor ezeket adja,…

 • Hitéleti írások

  Bubuka, légyszi vidd fel az emeletre a versenyzongorát!

  Úgy tűnik Isten kockázatot vállalt amikor Krisztusban túláradóvá, “hiperré” tette kegyelmét számunkra. Megbocsájtott. Felszabadított A bűn uralma alól. Gyermekévé szült. Hát akkor miért is ne…?Hallottam egy hívő férfiről, aki elhagyta családját, idősödő feleségét egy csinosabb, fiatalabb nő miatt. Úgy indokolta tettét, győzködte lelkiismeretét, hogy „végre élhet, most újra pezseg a vére” satöbbi.Nem törődött azzal, hogy a hívő házasság mindig képes megújulni, ha van a felekben  bizalom Isten felé. Mert szövetség.Nem a szívére, de nem is az eszére hallgatott.Az vezette, ami lejjebb található a pasikon. Bár a szívével is foglalkozott. Gondosan és tudatosan keményítette meg felesége iránt.  A haverok, a korszellem térítésmentesen szállítják házhoz az érveket, miért jó igazából az, amit…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Szövőszéken az emberi test.

                                             139-es zsoltár13.  Bizony te alkottad veséimet, te szőttél, takargattál (burkoltál-magzatburok) engem anyám testében.14. Magasztallak azért, mert félelmetesen csodás lettem (félelmetesen egyedi, mindenki mástól különböző) csodásak a műveid és lelkem tudja ezt nagyon jól.15. Nem volt rejtve előtted csontozatom, ahogy alkottattam titokban, hímeztettem (színeztél, tarkítottál) a föld aljaiban (rejtve, titokban, mint a föld mélyében)16. Idomtalan testemet látták szemeid; a könyvedben mind be voltak írva a napok amelyeken alkottál, már akkor amikor még egy sem volt meg közülük.17. Nekem pedig milyen drágák a gondolataid Ó Isten… (Az IMIT-ford. alapján) Dávid azon csodálkozik a zsoltárban, hogy mennyire nyitott könyv az ember Isten előtt.Legmélyebb motívumai indulatai vágyai gondolatai sincsenek elrejtve Előtte. Az Úr ismeri…

 • Hitéleti írások

  Üdvösség és félelem.

  Ézsaiás 12 Akkor majd így énekelsz:„Dicsérlek, Örökkévaló, mert bár haragudtál rám,    de lecsillapult haragod, és megvigasztaltál!2 Nézzétek, Isten a szabadítóm!    Benne bízom, és nem félek!Az Örökkévalót,    csak az Örökkévalót dicsérem!Róla énekelek,    mert ő maga lett a szabadítóm!”  Isten szabadítóm (Jesuám) lett.Ezért már nem félek, mert (ismétli) Ő lett Szabadítóm. (Jesuám)Amikor az ember kijelentést kap szívében arról, hogy Jézus Isten Fia és hogy Ő az én szabadítóm, akkor nem fél többet a szabadítás, az üdvösség elvesztésétől. Ha fél annak ellenére, hogy hisz Jézusban, az emberi manipuláció eredménye.Az örök élet elvesztésétől való félelmet minden esetben rossz gondolkodás okozza.  A rossz gondolkodás kiváltója pedig a helytelen igeértelmezés és prédikálás.A hívők fenyegetése azzal, hogy ha nem tökéletesek elveszítik az…

 • Hitéleti írások,  Különleges műfaj

  Egyházi kislexikon. (Karinthy után.) Mottó: Nevessünk inkább magunkon!

  Hívő. Már az ókori görögök felfedezték.Olyan ember, aki nem prédikál, mint a rendes, normális emberek. (lásd: prédikálni, prédikátor.)Ehelyett ül és a fejének két oldalán található, bőrlebennyel körbevett lyukakon keresztül hallgatja, amit a normális ember, a prédikátor (P) beszél.A H. hangszalagjaia gyülekezeti evolúció során visszafejlődtek.Csak énekelni tud kicsit, meg néha áment mondani.Fő eledele a P. szövege.Időnként, ha dühös, maga a P.Mindkettőt nyersen, rágás nélkül fogyasztja. Prédikátor. Az egyház leggyakoribb, legáltalánosabb élőlénye.A P. hóna alatt és telefonjában Biblia található. Ezt sűrűn szétnyitja, néhány percig nézi, azután másfél-két órát beszél arról, amit látott a Bibliában.Közben a többiek őt nézik.A P. Igyekszik egyéni és eredeti lenni, ezért másképpen, és mást mond, mint a többi…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Miért engedi ezt Isten? Miért teszi? Miért nem teszi?

  1.Királyok 8. 10-12.1Kir 8:10 Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyből: köd tölté be az Úrnak házát,1Kir 8:11 Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt; mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Úrnak házát.1Kir 8:12 Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben. Az Úr benne lakik a ködben. 2Móz 14:20 És oda méne az egyiptombeliek tábora és az Izrael tábora közé; így lőn a felhő és a sötétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. Ugyanaz a szó szerepel, de itt felhőnek fordítva. Felhő vagy ködoszlop. Egyszer ködnek egyszer felhőnek fellegnek fordítják.A lényeg az, hogy az…

 • Hitéleti írások

  Ember tervez, de Isten…,hát, Isten is tervez.                           (Ésaiás 55-ről.)

                                                  Ésa. 54. 17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.1 Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. 2 Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. 3 Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. 4…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Vitatkozás. Jó, vagy rossz? “Már megint igazam van!” (Besenyő Pista bácsi)

  Amikor az ember magában gondolkodik, megoldást keres egy konkrét helyzetre, egy elméleti dilemmára, vagy az ige megértésére, akkor vitatkozik önmagában.Érvek ütköznek, használjuk a logikát, gondolkodunk és többnyire őszintén törekszünk arra hogy valóságosan megértsük a szituáció aktuális, vagy elvontabb igazságát.Legalábbis annyit, ami a helyzetünkre akkor vonatkozik.Csak arra kell vigyázni, különösen újjászületett hívőként, hogy a vitába bele tudjon szólni a szívünk és az Isten Szelleme.A megértéshez agymunka is kell, de a megoldás mégis többnyire nem racionális, hanem inspiratív módon tör fel bennünk. Amikor egymással vitatkozunk mi emberek…, hát akkor lehetnek bajok.Van terméketlen vita. Ennek a célja nem az igazság megismerése, emberi kapcsolatokban a megoldás, a kompromisszum megtalálása, hanem a győzelem.Győzzek a vitában,…

 • Hitéleti írások

  Sokan és/vagy mindenki? Kárhozat és /vagy üdvösség?

  Újra és újra találkozom a Róm. 5. 18-19-cel.  Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember — Jézus Krisztus — Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt, és örökké éljen. 19 Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára.  Hallottam idézni, mint bizonyítékot arra, hogy minden ember, aki nem válik kereszténnyé az elveszik. Hallottam úgy is, mint annak bizonyítékát, hogy minden ember cselekedeteitől, hitétől függetlenül üdvösséget nyert Jézus áldozata miatt.Most csak ezt az igét, majd egy további írásban a Hegyi Beszéd ítélkezéssel foglalkozó állításait nézzük meg.A Római levél…