Törvény és törvénykezés

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szépirodalmi írások,  Törvény és törvénykezés

  Vértanúhatnám Sámuel.

  A jó humorú, szúrós tollú, mindig időszerű Móra Ferencet olvasgattam.Miközben szemeim ekéivel szántottam lapjait, hát kifordult elém ez a gyöngy.A Tennessee állambeli Sámuel története.Sokáig csak Samuel F. Trainnek hívták. Ezt a nevet ismerte a publikum. Gazdag gyapjúkereskedő és gentleman volt Samuel. Vértanúhatnám Sámuel akkor lett, mikor bajuszt akasztott az Igaz Tökéletességű Keresztények Társaságának elnökével és így, az összes igaz tökéletességűvel is.Talán 150 év sem telt még el a salemi boszorkányság-, átok-, és rontástörő hivatalos akasztások, és agyonverés óta.Amely tetteket nem szépíti meg még az sem, ha a bibliai morál nevében, „jókeresztények” akarata, vagy kezei által történnek. De a jenki puritánok láthatóan nem vicceltek ilyesmivel. Történt szóval, hogy egy nagyhatalmú, főnagytiszteletű,…

 • Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Parancsra új parancs, szabályra új szabály. 3.

  Az előző rész végkövetkeztetése az volt, hogy a maga szemeiben jó, szent és törvénykező ember elveszettsége mélyebb, mint azé, akik bűnökben él, de vétkeivel, hibáival tisztában van.Azért mélyebb a törvénykező ember elveszettsége, mert távolabb van a kegyelemtől, mint az, aki tudatában van bűnösségének. Önmaga távolodott el az evangéliumban adott kegyelemtől, mert Istenhez nem a jó viselkedésen, nem a szentségen, a tökéletességen át vezet az út, hanem a felismert bűnösségünkön, a bűnbánaton, és a kegyelem elfogadásán keresztül. Sokat beszélnek erről az Újszövetség könyvei. Mindehhez Pál apostol még hozzáteszi azt, hogy a törvénykező magatartás éppen abban szenved szánalmasan vereséget, ami a legfőbb célja. Nevezetesen, hogy engedelmességre ösztönözze az embert.Azért szenved vereséget, mert…

 • Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Parancsra új parancs, szabályra új szabály. 2.

  A Máté 23 24 arról beszél, hogy Megváltónk farizeusokkal szembeni fő problémája az volt, hogy hatalmuk-tekintélyük révén másokra erőltették aprólékos szabályaikat. Kicsinyes ügyeket kreáltak Isten nevében ítélkezve, de az igazán fontos dolgokkal nem törődtek. Például, ha Jézus Krisztus meggyógyított valakit szombaton, akkor jobban érdekelték őket a szombatra vonatkozó saját gyártmányú szabályaik, mint az Isten szavának az értelmezése, konkrétan, mint maga a beteg ember.Aztán tizedet adtak még az ebédeikből is, (tíz falatból egyet kendőbe kötve, bár a leves kérdésében tanácstalan vagyok, talán egy pohárba merték a tizedet), de az ordító igazságtalanságokkal, elnyomással, kegyetlenséggel szemben rendszerint nem emelték fel a szavukat, sem társadalmi, sem egyéni szinten. Nagyon tetten érhető ez a magatartás…

 • Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Parancsra új parancs, szabályra új szabály. 1.

  (Mottó: Minél sűrűbbre szövik a hálót, a lyuk is annál több lesz benne.) Ésa. 28 12-13.Mert ezt mondta nekik régen: „Itt az igazi nyugalom és megpihenés! Nálam a felüdülés a megfáradtaknak!”De nem akarták meghallani,s az Örökkévaló beszédét így értették:„Parancsra új parancs,szabályra új szabály,parancsra új parancs,szabályra új szabály,még egy kicsi, még egy kicsi…”. Bethánia felől, népes kíséretével egy rabbi közeledik Jeruzsálem felé.Ránézésre nem különbözik a többi vallási vezetőtől. Egyvalaki, a sok farizeus közül.Szakálla leér jó minőségű díszes köntösére, fején egy kék mintás kendő, kék öv fogja össze ruháját, melynek alján kék szegély látszik, és erről hosszú rojtok lógnak, ahogyan Mózes rendelte. (4 Mózes 15 38.)Követői is ugyanúgy szólítják, mint a többi…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  A tiszta életmód és a szabadság.

  A teljes szabadság az, ha az ember mindig azt teszi/teheti, amit akar. Jézus így volt engedelmes az Atya akaratának tökéletesen, egészen a Gecsemáné-kertig, amikor is a test borzadása a kíntól és a haláltól, olyan erőssé lett benne hogy megkérdezte Istent: Nem lehetne másképp? Mivel nem volt más mód a megváltásunkra, erőt vett a testének vágyán és a félelmen.Végigcsinálta. Teljesen elvégezte.Most újra mindig azt teszi, amit akar. A mennyei szentek is tökéletesen engedelmesek, a tökéletes szabadságban.           Mivel az életmód tisztulásának, a megszentelődésnek ez az útja, ezért Isten nem a cselekedeteinket, hanem a bensőnket veszi célba a Vele való közösségben.                                                                                   A szabadságból való engedelmesség csak szeretet által motiválva működik.Aki szeret, az…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  A Biblia megértéséről.

                                      A legutóbbi írásomban Lk.15. fej. három példázatával foglalkoztam.Mindhármat a kegyelemre, Isten ingyen szeretetére vonatkoztattam.Ezeket az ismert példázatokat is, a tanításoknak, az évszázadokon át rájuk rakódott igemagyarázatoknak, olyan burka-rétege veszi körül, amely szinte determinálja sok hívő számára azt, hogy hogyan értsék, magyarázzák ezeket a történeteket.A Biblia megfelelő értelmezésének az egyik legfontosabb szempontja, hogy a szöveg-környezetéből ne emeljük ki a gondolatokat, mondatokat és történeteket. Isten közléseinek folyamatából, környezetükből kiragadva, az igéknek más, az eredetivel, Isten szándékával akár ellentétes értelmük is lehet. Néha ez is a magyarázat célja.Nézzük meg a Lk. 15. szövegkörnyezetét!Menjünk vissza egészen a 13. fejezetig, ahol Jézus két tragikus eseményt említ:Az áldozati szertartáson résztvevők lemészárlását, illetve a Siloámban lévő…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Krisztus illata, vagy Chemotox?

  Ma a légfrissítő helyett, a rovarirtó-aeroszol jut az eszébe az embereknek, rólunk, keresztényekről. Kell-e a kegyelem forradalma? Péter tisztátalan állatokról szóló látomásán gondolkodom mostanában, (Apcs. 10.) és azon a hatalmas forradalmi változáson, amit az Apostolok Csel. könyve mutat be a Mózes 3. könyvéhez és különösen a Jézus korabeli júdeai társadalom rengeteg tisztasági és erkölcsi szabályához képest.Miért volt tilos megenni a látomásban szereplő állatokat és miért akarta rávenni Jézus Pétert, hogy mégis egyen belőlük? Miért csak annyi a magyarázat a 3. Mózes 11-ben a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetésénél, hogy azért ne egyetek bizonyos állatokat, mert „legyetek szentek, mert én, az Úr szent vagyok”? (ld. a lábjgyzetet) Sok magyarázat született már:…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Mi a helyzet az átokkal?

  Közismert tény, hogy Jézus átok lett és így megváltotta a törvény alatt levőket a törvény átkától. Mondhatja valaki, hogy ez szép és jó, de nemcsak a törvényben vannak átkok. Már a törvény előtt is mondott ki Isten átkot, a próféták is kijelentették, hogy bizonyos cselekedetek miatt emberek átok alatt vannak, sőt még az újszövetségben is mondott Pál átkot bizonyos cselekedetekre. Mi a helyzet ezekkel az átkokkal? Keresztények lehetnek ezen átkok alatt, vagy a a megváltás vonatkozik ezekre is?Nézzük meg az első esetet, amikor Isten megátkozott valakit, illetve valamit: 1 Mózes 3:14-19. (RÚF 2011)Akkor azt mondta az Úr Isten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Pál apostol és az evangélium.

  Galata-igézet 7. A most következő írás valamivel hosszabb a szokásosnál. Az elejére tettem több és teljesebben is idézett igehelyet, majd néhány mondatos megállapítás következik az újabb igék előtt. A végén igyekszem Pál személyiségéről, felkészítéséről és szolgálatáról megismert bibliai információkat összegezni. Gal. 1. 11. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;   12  Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.   13  Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.   14  És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.   15  De mikor…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Hogyan tovább az Új szövetségben? (Galata-igézet. 6.)

                                                                   Gal. 3. 19. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. A törvény a bűn miatt adatott, amíg eljön a mag, az Ábrahám magva, Krisztus, aki miatt ígéreteket tett Isten Ábrahámnak. Angyalok által lett kirendelve a törvény átmeneti közvetítői rendszerként, és a bűn bennünk lakásának, így a Megváltó szükségességének felismerésére. Ha nem lett volna bűneset, nem lett volna szükség törvényre.  Azonban az új szövetség megköttetett volna. 1 Péter 1:18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;   19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:  …