Evangélium

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Eltúlzott kegyelem.

  A bűnnel kapcsolatban az általános keresztény álláspont az, hogy a bűn elveszi az ember szabadságát.Ezzel homlokegyenest ellentétesen, a világ gondolkodása bizonyos bűnök lelkiismeret furdalás nélküli gyakorlását, az elnyert szabadsággal azonosítja.Ebben a koordináta-rendszerben a kegyelem valamiféle kibúvónak tűnik a tradicionális keresztény nézőpontból: „Megtesszük, ami jólesik a testnek, mégse veszítjük el a szabadságot, sőt még lelkiismeret-furdalásunk sincs, hiszen Isten úgyis megbocsájt, mi pedig megmaradunk a kegyelemben.” Pedig az elkövetett bűn személyes és gyakorlati eltörlése/megbocsájtása, csak bűnbánat, bűnvallás-gyónás és annak a bűnnek a teljes elhagyása révén valósul meg.– mondja a mainstream keresztény gondolkodás. (Ezért nem végzett a zsarnok királlyal Hamlet a kápolnában, miközben az „imádkozott”, nehogy az Isten megbocsásson neki és esetleg megússza…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Mi az örökségünk?

  Pál azt állítja a Kolosseiekhez írt levelében, hogy Isten alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre (Kol. 1:12.). De mit jelent, hogy alkalmasak vagyunk? Azt jelenti vajon, hogy alkalmasak vagyunk valamit elvégezni, és birtokba kell venni ezt az örökséget, vagy valami mást? És mi ez az örökség egyáltalán? Tegyünk egy gyors utazást az evangéliumban; hogy megértsük azt a csodálatos örökséget, amit a Szent Szellem kijelent nekünk; hogy örülni tudjunk és megnyugodjunk Isten végeérhetetlen szeretetében és jóindulatában; hogy megmártózzunk abban a szeretetben, amellyel bennünket mindig is szeretett, mégpedig annyira, hogy az egyszülött Fiát értünk odaadta akkor, amikor még bűnösök voltunk. Kolosse 1:9-14. (Csia)„Ezért attól a naptól fogva, hogy ezt meghallottuk,…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  ÉN, meg Ő, vagy MI, együtt?

  János 14:10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában élek, az Atya pedig bennem él? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom: az Atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül.11Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van!  Uez János 10:38 Az isteni egység az ember számára elképzelhetetlen megjelenési formája, hogy Isten külön személyei egymásban léteznek, teljesen egyek, olyan módon, hogy mégis megőrzik egyediségüket, identitásukat.A Fiú, Fiú marad úgy, hogy teljesen egy az Atyával. Az Atya is Atya marad, miközben teljesen egy a Fiúval és a testté válás után a Fiú Jézus maradt, ember is maradt, úgy, hogy egy az Atyával.Egy olyan szobát képzeljünk…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Szag és illat az egyházban.

  Az újszövetség szerint a hívők Krisztus jó illata a világban.Légfrissítő szerepet szánt nekünk Isten.A légfrissítő nem szünteti meg a rossz szagok forrását, csak elviselhetővé teszi az adott helyet. Ugyanez a mi szerepünk is ebben a világban.Feladatunk nem az, hogy a kutyagumit ibolyává, vagy az enyvgyárat parfüm-üzemmé változtassuk.Csak közvetítsük az embereknek Krisztus jó illatát. Az evangélium súlyos félreértése, amikor azt erkölcsi üzenetnek látjuk és nem Isten ingyen ajándékának az erkölcsösök és az erkölcsteleneknek számára.Az olyan „ajándék, amelyért valamikor dolgozni, teljesíteni kell, nem ajándék.Az olyan jó hír, örömhír, amely miatt egy idő után görcsbe rándul a hívő gyomra és szorongani kezd nem igazán jó hír. A „teljesítményünktől függő evangélium” oximoron, mint a…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Kegyelem evangéliuma: A Betű, vagy a szív?

  A Jézus Krisztushoz való megtérés, az újjászületés, a hit születése, a Szent Szellemmel való betöltekezés alapvetően karizmatikus élmények. Olyan mennyei ajándékok (khariszmák) amelyek a szó legteljesebb értelmében ajándékok: Teljesen ingyenesek, kegyelemből (kharisz) vannak.Isten jókedvének, szeretetének, örömének (kharisz) a megnyilvánulásai felénk, és jókedvet, örömöt, (kharisz) boldogságot is okoznak.Életünk sorsfordító döntéseit szintén hasonló karizmatikus élmények, kijelentések, érintések indítják be.A társválasztás, a szerelem, nem egy megfontolt értelmi döntés, vizsgálódás eredménye jó esetben, hanem egy magával ragadó, sodró, szívbeli élmény.Ugyanígy az Istentől való szolgálatunk megtalálása, a gyülekezet választása, vagy változtatása szintén belső indíttatás eredménye, amely ideális esetben az Úrtól van.Utóbbi esetekben az öröm lehet, hogy csak később éri el az érzelmeket, mert vannak „sokkoló”…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Mi lesz veled egyház? – avagy álljunk-e be hegyi remetének?

  Az elmúlt időben az interneten is, barátaim között is nagyon sok csalódott, vívódó ember hangját hallottam, akik szkeptikusak az egyház jövőjét illetően. Egyetlen gyülekezetben sem érzik jól magukat, az egyikben ez a rossz, a másikban az a rossz, az egyik törvénykező, a másik mereven emberi tekintélyt követő a harmadik túl laza, a negyedik unalmas és így tovább. Igazuk is van, jól látják.Az említett testvérek közül a többség, ahogy én is, elfogadtuk és egyre inkább megismerjük a kegyelem evangéliumát. Mézesheteket éltünk és élünk át újra Jézussal.Elfogadtunk egy olyan ajándékot, olyan kincset, aminek a fénye, értéke miatt sokszor nehéz a régiben otthon érezni magunkat.De csak addig, amíg Krisztus szeretete ki nem alakítja…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  A békesség és a karrier, az öröm és az önmegvalósítás.

  A Filippieknek írt levelet olvastam a napokban, amit börtönlevélnek hívunk, mert Pál fogságban írta. Egy olyan börtönből, ahol minden bizonnyal nem érezte magát jól és ráadásul egy olyan életút, olyan szolgálat végén került börtönbe, amelyben rengeteg nemes, szép, jó dolgot tett az Úrért, az evangéliumért. Az övéhez hasonló volumenű és időtálló keresztény szolgálat azóta sem volt.  Mégsem a társadalom elismerését kapta, hanem annak a megvetését és kirekesztését.Az egyház nagy része is elfordult tőle. („Az ázsiabeliek mind.” – 2.Tim. 1.15.)Bűnözőként, politikai fogolyként, gyakorlatilag a kivégzésére várt. Lett volna oka megkeseredni a környezetére, meghiúsulni látszó földi karrierje miatt, identitás-válságba zuhanni, esetleg dacos identitás-keresésbe fogni. Mert rengeteg dologról lemondott és hatalmas áldozatokat hozott.…

 • Evangélium,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Együtt élni Istennel. 2.

  A régi gyanúmat egyre inkább beigazolódni látom.Azt tudniillik, hogy az üdvtörténelem nem más, mint egy szenvedélyes, romantikus szerelmi történet. A hűséges Isten és a hűtlen emberiség, Izrael és az Egyház között.Isten szeretete akkor sem ingott meg, amikor nem szerették viszont, elárulták, elhagyták, megcsalták. Haragot is kiváltott belőle a hűtlenségünk, de a szeretete nem rendült meg.A gyakran elfeledett, mellőzött Énekek éneke ezért a Biblia egyik leglényegesebb, legmélyebb könyve. Úgy látni az ember és Isten viszonyát, mint egy romantikus, megrázó, fájdalmas, szenvedésekkel teli, ugyanakkor felemelő, és végül teljes „happy end”-del, egymásra találással és örök hűséggel, boldogsággal végződő történetet, nem egyszerű.Más párhuzamokat találóbbaknak látunk: „A meghódolásra ultimátumot adó győztes hadvezér és a visszafoglalt…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Miért engeded ezt Uram?

  „Egy életen át következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nem megalkudni, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag, időnként, hangosan, mellveregetve tiltakozni ellene.” (Márai) Jel. 7. 11-1211 Az angyalok, akik körülállták a trónt, a mennyei vezetőket és a négy mennyei élőlényt, arcra borultak a trón előtt. 12 Ezekkel a szavakkal imádták Istent:„Ámen! Istenünk, tiéd az áldás, a dicsőség, a bölcsesség,a hála, a tisztelet, a hatalom és az erő örökké. Ámen!” A hívők nehéz élethelyzeteiben mindig előlépnek olyan testvérek, akik egyéni ambícióikból, anyagi és hatalmi érdekeikből kisarjadó igemagyarázataik, látásaik mellé a másik szenvedéséből, bajaiból kívánnak karót verni. Mert a Biblia fényében gyenge növény az, amit erősnek látnak és hirdetnek.Kell is a karó mellé, hogy el…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  A lekuporodott, meghajlott, szorongó, morgolódó lélek.

  Zsolt 42. 6. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Fenti mondatok két zsoltárban, a 42-esben (6. 12. vsz.), és a 43-asban (5. vsz.) hangzanak el, háromszor is.Dávid az üldözés, a körülmények miatt távol volt Isten jelenlététől.A körülmények ellenségesek voltak, elzárták őt Isten földi jelenlététől és a testvérek közösségétől.Felidézi a régi szép napokat, amikor testvéreivel együtt, örömmel ment a gyülekezetbe, dicsérte Istent, élvezte az Ő jelenlétét.A helyzet, azonban, amiben most van, ellenséges, az emberek is ellenségesek. Pszichikai szenvedést, gyötrelmeket él át.Ekkor mondja ki a fenti mondatokat.Nem keverte össze Dávid a lelkének a hangját a szívének a hangjával és…