• Kategórizálatlan

  Jó ember vagy új ember? (Bűnlisták, erkölcsi tanácsok az Újszövetségben.)

  Az apostoli levelekben található életvezetési tanácsok, továbbá a bűnöknek, valamint a test cselekedeteinek a felsorolásai nem azért vannak ott, hogy újszövetségi törvényekké tegyük őket. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha kiragadjuk a mondatokat verseket a levél, az Újszövetségi írások egészéből és önálló egységként kezeljük azokat.E módszer azonban vagy rossz beidegződésen alapul, akár jó szándékból is, vagy rövidtávú célok érdekében, nagyon is kiszámítottan alkalmazott hatalomtechnikai eszköz. Mindkettő hibás értelmezés.Ha magánlevelet kapunk valakitől, annak is a teljes üzenetét igyekszünk megérteni, nem csak némely, kiragadott mondatait. Ugyanígy irodalmi művek esetében. Filmet is elejétől végéig nézünk, nem csak jeleneteket belőle.Vajon miért nem kezeljük ugyanígy, a szöveg teljes összefüggéseit szem előtt tartva a Bibliát?Kinek az…

 • Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Kiskorú szolgák vagyunk, vagy nagykorú örökösök?

  A galatákhoz írt levél harmadik fejezete azzal a gondolatmenettel zárul, hogy a törvény feladata volt a zsidókat elvezetni Krisztushoz, hogy hitből váljanak igazakká. Azonban miután eljött a hit – és eljött kétezer évvel ezelőtt – akkor többé nincsenek ők sem a vezérlő mester alatt. Sőt mindnyájan a Jézusba vetett hit által Isten fiai vagyunk, hisz Jézust, az elsőszülött Fiút öltöztük magunkra, és egyben Ábrahám utódai vagyunk, így örökösök. A negyedik fejezetben Pál egy másik szempontból közelíti meg a törvényhez való viszonyt: a törvény idejét a kiskorúsághoz kapcsolja. Gal. 4:1-6. (RÚF 2011) Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és…

 • Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  A törvény és az újszövetségi tanítás

  Elérkeztünk az utolsó írásomhoz, mely a törvény és az újszövetség viszonyával foglalkozik. Ez a téma az újszövetségi írások egyik központi eleme. Ebben az írásban azt szeretném megmutatni, hogy a galáciai és a kolossei gyülekezetek mellett más helyeken is problémát okozott: Efezusban és Krétán is. 1 Tim. 1:1-2. (RÚF 2011) Pál, Krisztus Jézus apostola, a mi megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, a mi reménységünknek rendelése szerint, Timóteusnak, igaz gyermekemnek a hitben: kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Az újszövetségi levelek jókívánságai mindig ugyanazok: Kegyelem, irgalom és békesség Istentől. Ebben kell megerősödnie minden hívőnek. A kegyelemnek fordított kharisz görög szó valójában sok más jelentéssel…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szégyen és félelem,  Törvény és törvénykezés

  A törvény 2. rész

  Hangsúlyozom együtt Pál apostollal, hogy a törvény szent, igaz, és jó. Ám az emberi természet jelenlegi állapota miatt, ha mint az üdvösség eszközét tárjuk az emberek elé, akkor kárt okoz, megfosztja a Krisztusban adott szabadságtól az embereket, elbizonytalanítja. Emberek, szervezetek uralma alá hajtja őket. Bűn- és egocentrikussá tesz, elfordítva figyelmüket Tőle, akiért, akiben, és aki által van az univerzum, és aki a szívünkben él: Jézus Krisztustól.Ha Krisztusban hívő emberként, a törvény csak egy-két parancsolatára is úgy tekintünk, mint amelyeknek ha alárendeljük magunkat és betöltjük azokat, általuk megtarthatjuk Isten előtti igazságunkat, üdvösségünket, akkor magunkra vesszük a törvény egész rendszerét, mert az nem bontható fel erkölcsi, szakrális, állami-polgári részekre. A törvény egységes…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  A törvény. 1. rész

  Mindnyájan hallottunk már „Isten örök törvényéről”. Elhangzott ez a jelzős szerkezet számtalan prédikációban, teológiai írások címeként láttuk. Sokunkban alakult ki az a meggyőződés, hogy a mózesi törvény joghatósága is örök és legalább egy része érvényben van, ránk, Jézus Krisztusban hívőkre nézve is. Hívők sokasága gondolkodik úgy, hogy az új szövetség és maga az újjászületés, az új szív is azért adatott, hogy Mózes törvényét be tudjuk tölteni. A törvény szövetségét ez a szemlélet magasabb rendűnek nyilvánítja a Jézus vérén alapuló új szövetségnél. Miért van az vajon, hogy az evangélium örökkévaló voltát tudatosítani kell a hívőkben, a törvény érvényességének örök voltáról alkotott elképzeléssel viszont újra és újra harcolni szükséges? Ki áll e…

 • Törvény és törvénykezés

  Hatályban van-e a Mózesi törvény?

  Amikor azt állítja valaki, hogy a keresztényeknek nem kell a törvény parancsait betartani, hogy a nemzetek soha nem is voltak a törvény hatálya alatt, akkor gyakran felmerülő érv, hogy valamit akkor is muszáj kezdenünk a törvénnyel, mert Jézus nem törölte azt el. Jézus valóban azt mondta, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem, hogy betöltse azt. Máté. 5:17-19. (RÚF 2011) „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni jöttem, hanem betölteni jöttem. Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik. Aki azért csak…

 • Törvény és törvénykezés

  A törvény szolgálata a kárhoztatás és a halál szolgálata

  Azok a keresztények, akik kardoskodnak a törvény megtartása mellett, nem számolnak azzal, hogy a törvény szolgálata a kárhoztatás és a halál szolgálata. Ez elsőre nagyon durván hangzik, de nézzük meg mit mondott ezzel kapcsolatban Pál a korinthusi gyülekezetnek. Amellett érvel, hogy a korinthusi hívők Krisztusnak Pál által írt levelei minden embernek. Ez a levél azonban nem tintával, hanem Isten Szellemével íródott és nem kőtáblákra lett felvésve, hanem a szív hústábláira. Ennyire bízott Pál Istenben! Tudta, hogy amikor az evangéliumot hirdeti, amikor lerombolja az álapostolok munkáját, és felépíti azt, amit magától Jézustól hallott, akkor maga Isten szól rajta keresztül. 2 Kor. 3:5-8. (RÚF 2011) Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy…

 • Törvény és törvénykezés

  A törvény a hit kinyilatkoztatásáig adatott

  A galatáknak azt mondták az álapostolok, hogy ahhoz, hogy igazak legyenek, körül kell metélkedniük és meg kell tartaniuk a törvényt. A mai álapostolok sokkal trükkösebb teológiával ámítják el a hívőket. Azt ma már senki nem vonja kétségbe, hogy Isten hitből igazítja meg az istentelent – ezt a hit mozgalom óta kevesen merik megkérdőjelezni. Azt már azonban sokan tanítják, hogy miután igazakká váltunk – bár nem vagyunk törvény alatt – meg kell tartanunk a törvényt ahhoz, hogy igazak is maradjunk. Van aki odáig vetemedik, hogy azt állítja, hogy amikor valaki bűnt követ el, kiesik a kegyelemből, és elveszti az örök életét. Újra szeretném leszögezni, hogy távol áll tőlem, hogy azt mondjam,…