• Kategórizálatlan

  Birkává válni hit által.

  A Bibliában Isten az ő népét juhoknak, (mintegy 280 helyen) önmagát pedig pásztornak mondja. A juh olyan állat, amely nem tud létezni pásztor nélkül, csak elpusztulni képes. Nincs agyara, nincs éles körme, a természetében nem a harc, nem a küzdelem dominál. A pásztort, nem más juhokat, az erős kosokat követi. Ha a vezérkos másfelé indulna mint amerre a pásztor, az engedelmes juh a pásztor után megy. A megsebesített, gyenge, vagy beteg bárány a nyáj közepébe menekül, ott keres védelmet. Nem elbujdosik szégyenében a nyájtól. A nyáj pedig nem ítélgeti, gúnyolja, hanem körülveszi és védelmet ad neki. Vannak rossz viszonyulások a nyájhoz és a nyájban is. Ezekről ír Ezékiel próféta 34…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Megvan az Isten népének a szombatja 2.

  Az Isten népének a szombatja a cselekedetektől való megnyugvás. Milyen tettektől való megnyugvásról szól a Biblia? Nem kell többet semmit se csinálnunk, csak fekszünk az ágyon és üdvözült mosollyal bambulunk? Dehogyis! Azoktól a cselekedetektől nyugszunk meg, amikkel Istennél akarnánk bevágódni, szabályok követésétől, önmagunk megigazítására tett erőlködésektől, egyszóval a holt cselekedetektől. A szombati megnyugvás árnyképét mutatja meg az ószövetség, amikor leírja, hogy milyen lesz az a hely, ahova Isten vezeti be az Izrael fiait. 5 Mózes 6:10-11. (RÚF 2014)„Amikor bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neked adja majd – nagy és szép városokba, amelyet nem te építettél, minden jóval telt…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  Az igaz ember hitből él

  A napokban egy olyan témát illetően lángolt fel a vita, amit érdemes közelebbről megvizsgálni, mert az újszövetség alapjait érinti. Vajon a bűn elválasztja-e az embert Istentől? Felületes ránézésére ezen nincs mit gondolkozni. A Bibliát kicsit is ismerő embereknek azonnal beugranak Ézsaiás próféta szavai: Ézsaiás 59:1-2. (RÚF 2014)„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.” Az eset napnál világosabb – mondhatja valaki. Aki azt állítja, hogy nem választanak el a bűnök Istentől, az nem ismeri a Bibliát, tévtanító, eltévelyedett ember, aki démonok tanítását…

 • Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  A hitről 2.

  Ábrahám nem olvasott K. Hagint, nem hallgatott hit-tanitókat, nem volt képben a hit teológiai tartalmát illetően. Bízott Istenben, mint egy gyerek „apuban”. Mára a hit a hívők fejében gyakran teológiai fogalom lett, és így nem működik.  A hit elszakadt a személytől, cél és feltétel lett, de Ábrahám csak rácsodálkozott Istenre, és „hopp!”, ott is volt az bizalom benne, ami a hit atyjává tette. A mi Istenünk ugyanis olyan személyiség, akivel ha találkozunk, könnyű, magától értetődő dolog megbízni benne. Ebben a gyermeki bizalomban ott van a feltámadásban való hit csírája is, annak pontos tudása, megvallása nélkül is, hiszen a körülmények, az érzékelés, a tapasztalati valóság üzenete ellenére bízik Isten ígéretének a…

 • Elvárás és ellátás,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  A hitről. 1.

  A hit-mozgalom kétségtelen áldásai mellett, és a hitről szóló tanítás-dömping árnyékában, sok hívőben létrejött egy olyan gondolkodásmód, amelyben a hit elszakadt természetes lakhelyétől, a szívtől. „Feljebb”, vagy az érzelmekbe, és az akaratba költözött, ezért össze is cserélik az ismerettel, az érzelmekkel, vagy az akarat fanatikus gyakorlatoztatásával. Közben elveszett belőle a bizalom és a hűség mozzanata, teológiai, elméleti kérdéssé és technikává vált. Sokszor látni, hogy bibliaismerő, gyülekezetbe járó testvérek hite nem működik úgy, mint az alig néhány hete újjászületett, ismeretekkel alig rendelkező hívők gyermeki bizalma. A hit elsődleges bibliai tartalma, jelentése a bizalom. Érdemes néha úgy olvasni az Írást, hogy a „hinni” és a „hit” szavak helyett a „bízni” és a…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Mit cselekedjen az igaz?

  A mai egyházi gondolkodás, még ha érti is az igazzá válás, a kegyelembe jutás, és az abban való megmaradás bibliai alapjait, általánosságban gyanakodva tekint arra az üzenetre, amely az emberi teljesítmény hiábavalóságát taglalja az igazzá válás és a kegyelem vonatkozásában. Legjobb esetben is „lustának” tartja az üzenetet és annak hirdetőit. Gyakran még minket is, akik hiszünk a kegyelem evangéliumában, megkísért ez a gyanakvás. Mélyen belénk van kódolva, hogy tenni kell, cselekedni kell, melózni kell az Úrért és az egyházért. Sokszor a gyanakvás igazolására Jakab levelének 2. fejezetét idézik. 17.-26. 17  Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.   18  De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Igazzá válni Isten előtt

  Az igazzá válás pillanatát Ábrahám életében mutatja be a Biblia. 1 Móz.15. 5-6  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda neki: Így lészen a te magod.  És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.   Isten szólt hozzá, Ábrahám megtette, felnézett az égre és elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is teszi. Bizalom született meg a szívében az ígéretet adó Isten iránt és amint ez a bizalom megszületett, ez igazsága lett Ábrahámnak, igazságként tudta be (igazságaként számította be, igaz embernek ítélte őt) Isten. Ettől a pillanattól úgy nézett rá, hogy Ábraham igaz ember, mert bizalom, hit…

 • Gyülekezet, közösség,  Szégyen és félelem

  A hallgatás felelőssége

  Többször találkoztam már azzal az érveléssel, hogy mi hívők nem válogathatunk az igehirdetésekben, hanem a prédikációkat el kell fogadnunk, magunkat alárendelve üzenetüknek. Ugyanis a mi gyülinkben a prédikáló mindig Isten igéjét szólja. Ez a gondolat alapvetően tekintélyelvű megközelítés, amely az üzenet hitelességét a prédikáló tisztségéből, megbízásából, pozíciójából eredezteti. A napokban szembesültem egy eseménnyel; egy hívő egy kis csoportnak elmondott igehirdetést bántónak; fájdalmasnak sérelmesnek találva, kiment a teremből és ezek után a prédikátor illetve a csoport vezetője részéről lázadással, tekintélyellenességgel, bomlasztással lett megvádolva a nyilvánvalóan és ténylegesen sértő és az Úrtól nem neki szánt üzenet elutasítása miatt. A testvér jól össze is tört, kárhoztatás kínozza. Vajon igazság szerinti-e az őt ért…

 • Törvény és törvénykezés

  A törvény a hit kinyilatkoztatásáig adatott

  A galatáknak azt mondták az álapostolok, hogy ahhoz, hogy igazak legyenek, körül kell metélkedniük és meg kell tartaniuk a törvényt. A mai álapostolok sokkal trükkösebb teológiával ámítják el a hívőket. Azt ma már senki nem vonja kétségbe, hogy Isten hitből igazítja meg az istentelent – ezt a hit mozgalom óta kevesen merik megkérdőjelezni. Azt már azonban sokan tanítják, hogy miután igazakká váltunk – bár nem vagyunk törvény alatt – meg kell tartanunk a törvényt ahhoz, hogy igazak is maradjunk. Van aki odáig vetemedik, hogy azt állítja, hogy amikor valaki bűnt követ el, kiesik a kegyelemből, és elveszti az örök életét. Újra szeretném leszögezni, hogy távol áll tőlem, hogy azt mondjam,…

 • Gyógyulás

  Működő hit, gyógyulás 2

  A keménység, az ellenállás abban a döntési szituációban lényeges, amikor az ígérettel ellenkező tapasztalati valóság vagy az ezeken alapuló érvelés hirtelen, sokkolóan megüti az embert. A gyógyító evangélisták gyakorlatában nem az öncélú durvaságot akartam kiemelni, hanem azokat a helyzeteket értelmezni, amikor a környezet állt ellen Isten vezetésének. Például: „Engedjétek el a felállított tolószékest!”- és nem akarták mondván, hogy elesik, ekkor kezdett el üvölteni velük Wigglesworth. Ijedten elengedték és a tolószékes elindult. Máskor egy rákos nőt, akinek jártányi ereje sem volt, fogott két rokona. Az evangélista rájuk kiáltott: „Engedjétek el!”- elengedték, hasra esett, felsegítették. Újra jött a felszólítás: „Engedjétek el!”- most már nagyon ellenálltak, a gyülekezet is rosszallóan zúgott, de az…