Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

Mi a helyzet az átokkal?

Közismert tény, hogy Jézus átok lett és így megváltotta a törvény alatt levőket a törvény átkától. Mondhatja valaki, hogy ez szép és jó, de nemcsak a törvényben vannak átkok.
Már a törvény előtt is mondott ki Isten átkot, a próféták is kijelentették, hogy bizonyos cselekedetek miatt emberek átok alatt vannak, sőt még az újszövetségben is mondott Pál átkot bizonyos cselekedetekre.
Mi a helyzet ezekkel az átkokkal?
Keresztények lehetnek ezen átkok alatt, vagy a a megváltás vonatkozik ezekre is?
Nézzük meg az első esetet, amikor Isten megátkozott valakit, illetve valamit:

1 Mózes 3:14-19. (RÚF 2011)Akkor azt mondta az Úr Isten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között: ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak azt mondta: Nagyon megsokasítom várandósságod fájdalmait. Fájdalommal szülsz gyermekeket, mégis vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig azt mondta: Mivel hallgattál a feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld temiattad, fáradságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncskórót teremjen neked, s a mező füvét egyed. Arcod verítékével egyed kenyeredet mígnem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te, és ismét porrá leszel.

A legfontosabb észrevennünk, hogy csupán a kígyó lett megátkozva, illetve a termőföld. Isten sem Ádámot, sem Évát nem átkozta meg, sőt a munkát sem, és maga a munka sem valami átok következménye.
Ezt nagyon fontos az elején rögzítenünk, mert sok keresztény rosszul emlékszik ezekre a versekre, és téves kép él bennük az átokkal kapcsolatban.
Éva és rajta keresztül a nők nem lettek átkozottak. Annyit közölt Isten, hogy megsokasítja a terhességnek a nehéz munkáját (és nem a fájdalmát). Ugyanis az eredeti héber kifejezés, az issábon, első jelentése kemény munka, erőfeszítés. Ha rákeresünk erre a szóra, az összes többi előfordulásnál ilyen értelemben fordították
Ez a szó írja le, Ádám munkával kapcsolatos nehézségeit is.
Ezentúl a szülés gyötrelmes, fájdalmas lesz. Ez nem átok, hanem egy megállapítás. A másik terület a házasság, ahol miközben a feleség vágyakozik a férj szeretetére, az uralkodik rajta.
Pál ezt a problémát rendezte azzal, hogy a férfiak szeressék a feleségüket, mint Krisztus az egyházat, a feleségek pedig legyenek engedelmesek a férjüknek, mint az egyház Krisztusnak.
A szülés fájdalma, illetve a viselősség fáradalma a bűn egyenes következménye. Ez a testhez kapcsolódó számos más kellemetlenséggel együtt, akkor fog megszűnni, amikor feltámadott testben leszünk. Jelenleg várjuk a teljes üdvösséget az új testünket.
Tekintettel arra, hogy Ádám miatt Isten megátkozta a földet, Ádám földművelő munkája is nagyon nehéz lett. A föld leginkább gyomokat terem, a kultúrnövények nehezebben fejlődnek, sok munkával jár a termesztésük és a termés is kevés.
Ezt a problémát az ember a gépekkel orvosolta. Azonban a mezőgazdaságból az iparba és a szolgáltatóiparba vándorolt tömegek élete ettől nem lett könnyebb.
Az ipari munka szintén nehéz, de nem az átok miatt, hanem a társadalom piramis szerkezete miatt. Aki lent foglal helyet, sokat dolgozik kevés pénzért, aki feljebb van sokat dolgozik, sok pénzért, aki még feljebb van keveset dolgozik rengeteg pénzért, aki pedig nagyon fenn van szinte semmit nem dolgozik elképzelhetetlen mennyiségű pénzért.
Ez a világnak a rendszere, amit evilág fejedelme épített. Aki ezt a rendszert szereti az ellenséges az Atyával.
A föld is újjá lesz teremtve: Új eget és új földet várunk. Azon az új földön nem lesz átkozott a föld – ez azonban a helyreállítás utolsó lépése.

Most nézzünk meg két ószövetségi helyet, ahol úgy tűnik Isten a törvénytől függetlenül mond ki átkot bizonyos tettekre. Mi a helyzet a lopókkal és a hamisan esküvőkkel? Zakariás próféta azt mondja, hogy ezek mind átkozottak. Lássuk mit mond Zakariás!

Zak. 5:1-4. (RÚF 2011)Azután ismét fölemeltem szememet, és íme, egy repülő irattekercset láttm. Megkérdezte tőlem: Mit látsz? Én azt mondtam: Egy repülő irattekercset látok, a hossza húsz könyök, a szélessége pedig tíz könyök. Azt mondta nekem: ez az az átok, amely kihat az egész országra, mert mindenki, aki lop, e szerint lesz megítélve, és mindenki, aki hamisan esküszik, e szerint lesz megítélve. Kibocsátottam ezt – így szól a Seregek Ura -, és bemegy a tolvaj házába s annak a házába, aki hamisan esküszik az én nevemre. Ott marad annak a házában, és elpusztítja azt, és annak gerendáit és köveit is.

A nem zsidó olvasó számára félrevezető lehet a régi Károli fordításban szereplő az „egész föld színére” kifejezés. A zsidó olvasó számára azonban az erec szó az Úr által nekik adott földet, a kánaánitáktól elvett területet jelenti – a revideált fordítás helyesen fogalmaz úgy, hogy az „egész országra”. Ha az egész földre vonatkozna, akkor Istennek ki kellett volna irtania majdnem a teljes földi lakosságot.
Az is kérdés, hogy ez a prófécia milyen időre vonatkozik. Az akkori időkre, amikor a Templomot újra felépítették, vagy későbbre?Mi a helyzet azokkal, akik nem adnak a szegénynek?
A Példabeszédek 28:27 azt állítja, hogy az ilyen emberen megsokasulnak az átkok. Ez nem volt újdonság Izrael fiai számára. Ugyanis az 5. Mózes 15:7-10 éppen azt írja elő az izraelitáknak, hogy az elszegényedett testvéreiket támogassák pénzügyileg. Ha ezt megteszik isten megáldja őket, amennyiben azonban nem, akkor átok lesz rajtuk.
Kérdezheti valaki, hogy akkor az újszövetségben nem is kell adni az elszegényedett testvérnek, hisz úgyse jön ránk átok? Nem, nem kell adni, sőt semmit sem kell csinálni, nem fog átok jönni az újjászületett hívőre. Azonban aki tényleg hisz, tényleg újjászületett, abban Krisztus szeretete valóságos, ezért meg fogja nyitni a pénztárcáját a szűkölködő testvére előtt. Nem azért fogja ezt megtenni, mert fél az átoktól, és nem is azért, hogy Isten emiatt megáldja, hanem pusztán szeretetből. Ez Jézus munkája a hívőkben.„Rendben van.
De aki az Ábrahám leszármazottait, a zsidókat átkozza, az már csak átkozott lesz akkor is, ha Jézusban hívő, nem?”Nézzük meg, mit mond az Ige ezzel kapcsolatban.

1 Mózes 12:1-3. (RÚF 2011)Ezt mondta az Úr Ábrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.

Egy lényeges pont van ezekben a sorokban: ki kapta az ígéretet, hogy „aki téged átkoz, megátkozom azt”? Egyedül Ábrahám, még azt sem olvassuk, hogy a magja is megkapta volna.
A Mag egyébként a Krisztus a Galata levél szerint. Ha neki is szólt volna ez az ígéret, akkor Isten kénytelen lett volna megátkozni mindenkit, aki Jézust átkozza. Akkor hogyan érvényesült volna a kegyelem? Hála Istennek, hogy ezt az ígéretet csak Ábrahám kapta, illetve később Jákób.
Ezért nem lesz átkozott, aki a zsidókat átkozza. Azonban hívő ember, akit Krisztus szerelme szorongat, miért átkozná a zsidókat, vagy bárkit?
Mi arra lettünk rendelve, hogy áldjunk és nem arra, hogy átkozzunk.
Mi fényként vagyunk itt ebben a földi világban és nem azért, hogy még nagyobb legyen a sötétség.
„Na jó, de akkor nézzük az újszövetséget, Pál kétszer is megátkozott embereket. Ezzel mi a helyzet?”Valóban Pál megátkozta azokat, akik más evangéliumot hirdetnek, mint amit ő hirdetett (Gal. 1:8-9.).
Amennyiben valaki más evangéliumot hirdet, és rá akarja venni a hívőket, hogy ebben a más evangéliumban higgyenek, az átkozott, akár hisz Jézusban, akár nem. A Galata levélben Pál le is írja, hogy mi ez a más evangélium. A más evangélium az, hogy a mózesi törvény megtartása nélkül nem üdvözülhetnek a pogányok közül megtértek.
Ezt bizony jó lenne, ha sok mai törvény mellett kardoskodó keresztény megszívlelné. Aki ugyanis mást hirdet, mint a hit által kegyelemből (vagy inkább jóindulatból) való megmenekülést, az valóban átkozott.
Van még egy újszövetségi átok.

1 Kor. 16:21-24 (RÚF 2011)A köszöntést én, Pál, a saját kezemmel írom. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Maranatha. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek! Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

Ehhez a vershez két megjegyzést szeretnék fűzni anélkül, hogy azt állítanám, hogy biztosan tudom, hogyan kell ezt értelmezni. Az egyik, hogy itt nem az agapaó ige jelöli a szereti kifejezést, hanem a fileó.
Ez tehát inkább úgy fordítható, hogy „aki nem kedveli, aki nincs jóindulattal Jézus felé…” A másik megjegyzés pedig az, hogy az átkozottnak fordított anathéma szó negatív értelemben jelenti az Istennek szentelt, oltárra feltett áldozatot is.
Tehát ezt a verset úgy is fordíthatnánk, hogy „aki nincs jóindulattal Jézus felé, az legyen Istennek szentelt”.
Így már bele illik a szövegösszefüggésbe is. Hiszen éppen ez a kívánság egyezik az Isten jóindulatával, aki nem akarja, hogy egyetlen bűnös is elvesszen.
Sajnálatos, hogy Jézus Krisztusban hívők annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy bizonyos cselekedetek miatt még hívőként is átok alatt vannak.
Talán azért is van ez, mert nem értik, hogy aki átok alatt van, annak teljes csőd az élete, sőt ideje korán meg is hal. Hát nem azt mondja az ige, hogy ha akkor megmenekültünk, amikor még Isten ellenségei voltunk, sokkal inkább megmenekülünk Jézus által most, miután megbékéltünk vele?

Testvérek! Harcoljuk a hit nemes harcát! Ne engedjük meg, hogy a szövetségek keverésével elbizonytalanítsanak bennünket a hitünkben. Amikor a Bibliát olvassuk, mindig újszövetségi szemüveggel tegyük.
Ez azt jelenti, hogy mindig az lebegjen előttünk, hogy Isten jó, jóindulattal van felénk, a Jézusba vetett hitünk miatt igaznak nyilvánított minket, nem emlékszik többé a bűneinkre, szentek és tiszták vagyunk előtte.
Maradjunk meg Jézus Krisztus kegyelmében akkor is, ha némelyek megpróbálnak elbizonytalanítani.

Pacsay Zsolt alias Ben

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük